DARMOWA DOSTAWA DLA WSZYSTKICH ZAMÓWIEŃ DO 02.06 
DARMOWA DOSTAWA OD 150 PLN

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Szanowny Kliencie, poniżej znajdują się regulaminem naszego programu lojalnościowego.

 

1) Organizator

Organizatorem programu lojalnościoweg, prowadzonego poprzez wydawanie specjalnej karty lojalnościowej jest Teddy SpA, z siedzibą w Rimini (RN - Włochy), via Coriano no. 58, VAT no. 00953910403.

 

2) Beneficjenci programu i Karty Lojalnościowej

Beneficjentami programu, a zatem z Karty Lojalnościowej, mogą być wszyscy konsumenci w wieku powyżej 18 lat, którzy kupują w polskiej sieci sklepów Terranova.

 

3) Czym jest Karta Lojalnościowa?

Karta Lojalnościowa umożliwia posiadaczowi udział w programie lojalnościowym w tym we wszystkich kampaniach promocyjnych dedykowanych posiadaczom Karty Lojalnościowej, zgodnie z właściwymi przepisami udostępnianymi za każdym razem w uczestniczących w programie sklepach i opublikowanych na www.terranovastyle.com. Karta Lojalnościowa może być przypisana tylko do jednej osoby. Posiadacz karty ma prawo tylko do jednej Karty Lojalnościowej i może jej używać wyłącznie do celów osobistych, a nie w celach komercyjnych.

 

4) Wydanie Karty Lojalnościowej

Karta Lojalnościowa jest wydawana całkowicie bezpłatnie, po prawidłowym, pełnym i rzetelnym wypełnieniu odpowiedniego formularza zgłoszeniowego, który można znaleźć we wszystkich sklepach Terranova. Alternatywnie, klienci mogą składać wnioski za pośrednictwem strony internetowej www.terranovastyle.com lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub w specjalnych punktach dostępu w sklepie. Brak wypełnienia formularza lub niekompletne i / lub niezgodne z prawdą wypełnienie formularza, a także brak podania lub niekompletne i / lub niezgodne z prawdą podanie danych, będzie skutkowało brakiem możliwości wydania lub unieważnienia samej karty. Posiadacz karty zobowiązuje się również do niezwłocznego poinformowania Teddy SpA o wszelkich zmianach danych osobowych. Dane osobowe przekazane przez posiadacza karty będą przetwarzane przez Teddy SpA zgodnie z przepisami Rozporządzenia UE 2016/679 oraz prawa krajowego regulującego bezpieczeństwo i przetwarzanie danych osobowych na terenie UE, zgodnie z polityką prywatności przekazaną uczestnikom programu lojalnościowego We Terranova w momencie składania wniosku i również jako przypis do tych przepisów (które muszą być uznane za integralną i znacznej części nich).

 

5) Korzystanie z Karty Wierności

Aby w pełni korzystać z zalet oferowanych przez Kartę Lojalnościową, uczestnik musi okazać kartę lub aplikację mobilną i kod, przed uzyskaniem pokwitowania za zakup produktów w sklepie Terranova. Alternatywnie, jeśli jest to możliwe, w przypadku zakupów dokonywanych na stronie www.terranovastyle.com konieczne jest wprowadzenie danych identyfikacyjnych znajdujących się na Karcie Lojalnościowej, gdy taka możliwość jest oferowana posiadaczowi podczas procesu zakupu. Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe korzystanie z tej samej Karty Lojalnościowej dla więcej niż pięciu transakcji w ciągu jednego dnia.

 

6) Ważność i anulowanie programu lojalnościowego i Karty Lojalnościowej

Program lojalnościowy podobnie jak odpowiednia Karta Lojalnościowa oraz aplikacja mobilna, jeśli jest dostępna, nie wygasają, ale Teddy SpA zastrzega sobie prawo do ich cofnięcia w dowolnym momencie i bez powiadomienia, jeśli zostaną użyte w sposób oszukańczy, nieprawidłowy lub w sposób, który może być szkodliwy dla Teddy SpA.
Cofnięcie Karty Lojalnościowej oznacza unieważnienie karty i anulowanie wszelkich zgromadzonych i niewykorzystanych za jej pomocą korzyści. Teddy SpA zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu wszelkich korzyści uzyskanych nielegalnie (punkty, nagrody, rabaty itp.), a także prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko posiadaczowi unieważnionej karty.

 

7) Utrata, uszkodzenie, kradzież, nieprawidłowe działanie, podrabianie lub manipulowanie Kartą Lojalnościowąj

W przypadku utraty, uszkodzenia, kradzieży lub nieprawidłowego działania Karty Lojalnościowej, posiadacz musi niezwłocznie powiadomić Teddy SpA o zdarzeniu, które po sprawdzeniu tożsamości posiadacza zobowiązuje się do anulowania i wymiany starej Karty Lojalnościowej na nową oraz przyznania posiadaczowi wszelkich nagromadzonych i niewykorzystanych korzyści w wymaganym terminie. Teddy SpA zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ważności każdej Karty Lojalnościowych i do braku akceptacji każdej, która została podrobiona lub w
jakikolwiek sposób zmanipulowana. Teddy SpA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek oszukańcze, niewłaściwe lub niezgodne z prawem użycie Karty Lojalnościowej.
Teddy SpA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, bezpośrednie lub pośrednie, związane z nieprawidłowym działaniem Karty Lojalnościowej lub systemów zarządzania, które nie są zależne od jego własnych działań. W każdym przypadku Teddy SpA zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zagwarantować posiadaczom zwrot wszelkich zgromadzonych i niewykorzystanych korzyści.

 

8) Zwrot Karty Lojalnosciowej

Posiadacz może zwrócić Kartę Lojalnościową do Teddy SpA w dowolnym momencie. Zwrot karty oznacza rezygnację z nagromadzonych i niewykorzystanych korzyści.

 

9) Zmiany regulaminu

Teddy SpA zastrzega sobie prawo do zmiany warunków programu lojalnościowego w dowolnym momencie, według własnego, nieodwołalnego orzeczenia i bez pisemnego powiadomienia posiadaczy Karty Lojalnościowej. W przypadku zmiany warunków programu lojalnościowego nowy regulamin zostanie niezwłocznie udostępniony posiadaczom kart w uczestniczących w nim sklepach Terranova, a także opublikowany na stronie www.terranovastyle.com . W związku z tym, zapraszamy zainteresowanych klientów do odwiedzania strony aby zapewnić bieżący dostęp do wszelkich zmianach.

 

10 ) Akceptacja Regulaminu

Podpisanie formularza zgłoszenia do programu, a także uczestnictwo w programie, za pośrednictwem strony internetowej www.terranovastyle.com lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub na punktów dostępu w sklepie, oznacza pełną i bezwarunkową akceptację wszystkich klauzul zawartych w regulaminie, które są dostępne dla posiadaczy kart w sklepach Terranova, są publikowane na stronie www.terranovastyle.com, a także znajdują się w specjalnej sekcji aplikacji mobilnej i zostaną przekazane wraz z formularzem zgłoszeniowym Karty Lojalnościowej.