DARMOWA DOSTAWA DLA WSZYSTKICH ZAMÓWIEŃ DO 02.06 
DARMOWA DOSTAWA OD 150 PLN

Drogi Kliencie,
Zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – (dalej jako „RODO”) oraz przepisami krajowymi, które regulują bezpieczeństwo i przetwarzanie Twoich danych osobowych na terenie UE, informujemy, że dane osobowe, które nam dostarczyłeś lub które pozyskaliśmy, gdy wyraziłeś zgodę na udział w programie lojalnościowym będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami, zgodnie z zasadami rzetelności, legalności, przejrzystości i ochrony Twojej prywatności , zgodnie z wymogami wyżej wymienionych przepisów. Program lojalnościowy jest programem lojalnościowym Teddy Spa (włoskiej firmy), z siedzibą w Rimini (RN), via Coriano n. 58, właściciela marki Terranova (dalej jako „Teddy Spa”) i promowany w Polsce także dzięki współpracy specjalnie wyznaczonych podmiotów przetwarzających dane.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Za uprzednią zgodą, dane osobowe uczestników programu są  zbierane w Polsce przez Teddy Spa i / lub za pośrednictwem podmiotów przetwarzających dane w imieniu Teddy Spa . Zebrane dane będą mieć przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem RODO oraz z obowiązującymi przepisami krajowymi.

 

Administrator danych

Administratorem twoich danych osobowych jest Teddy Spa , która jest uprawniona do współpracy i powierzenia Twoich danych osobowych procesorom specjalnie powołanym w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa . Uczestnik może uzyskać zaktualizowaną listę tych procesorów, wysyłając zapytanie na adres e- mail: help@terranovastyle.com .

 

Cele przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) wydawanie karty lojalnościowej oraz zarządzanie działaniami, których nie można przeprowadzić w formie anonimowej, a które są niezbędne, aby uczestnik programu lojalnościowego mógł korzystać z oferowanych korzyści, w tym rabatów i promocji sklepowych, gromadzenia punktów i uzyskiwanie dostępu do innych usług pomocniczych na rzecz uczestnika;
b) przeprowadzenie, po udzieleniu przez uczestnika uprzedniej oddzielnej zgody, marketingu bezpośredniego, takiego jak wysyłanie - za pośrednictwem poczty e-mail i SMS - reklam, informacji i / lub materiałów promocyjnych odnoszących się do produktów marki lub usług, które są dostarczane i / lub promowanych przez Marka Terranova, w tym bezpłatne prezenty i bezpłatne próbki ;
c) przeprowadzanie po udzieleniu uprzedniej zgody, profilowania danych w formie indywidualnej i / lub zbiorowej, oraz przeprowadzanie analiz statystycznych danych w celu na przykład analizy wyborów zakupowych lub oceny stopnia zadowolenia związanego z produktami i oferowanymi usługami. Dodatkowe informacje dotyczące metodologii, a także znaczenia i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania uczestnik może uzyskać wysyłając wiadomość e-mail na adres help@terranovastyle.com.

 

Metody przetwarzania

Dane będą gromadzone i przetwarzane w Polsce przez Teddy i / lub wyznaczone podmioty przetwarzające w imieniu Teddy Spa za pomocą urządzeń elektronicznych i / lub wydruków, w celach określonych powyżej oraz poprzez także podczas transferu danych (drogą internetową) do Teddy Spa - odpowiednie procedury i środki służące ochronie prywatności osoby, której dane są przetwarzane. Przetwarzanie danych przez Teddy Spa będzie prowadzone przy pomocy urządzeń elektronicznych i / lub twardych kopii wyłącznie dla celów określonych powyżej i przy zastosowaniu odpowiednich procedur i środków w celu ochrony prywatności osoby, której dane są przetrwarzane.

 

Podstawa prawna

Powyżej wskazanego przetwarzania danych jest oparta na akceptacji programu lojalnościowego oraz na podstawie zgody udzielonej przez uczestnika.

 

Charakter dostarczania danych i ich rozpowszechnianie

Odnośnie celów przetwarzania określonych w punkcie a) „cele przetwarzania”, powierzenie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne i niezbędne do wydania karty lojalnościowej. Jeżeli dane nie zostaną podane przez uczestnika, wydanie karty nie będzie możliwe. W odniesieniu do celów wymienionych pod literami b) i c), dostarczanie danychosobowych jest dobrowolne, a odmowa udzielenia zgody na ich wykorzystanie, sprawi, że Administrator Danych nie będzie mógł przeprowadzić marketingu bezpośredniego i profilowania działań, co nie wyklucza możliwości uzyskania karty lojalnościowej i dostępu do korzyści, które są z nią związane.
Dane będą przetwarzane przez pracowników, którzy są bezpośrednio zatrudnieni przez Administratora Danych i / lub podmioty przetwarzające specjalnie wyznaczone przez Administratora Danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane przez Teddy Spa spółkom należącym do Teddy Group, które mogą je wykorzystywać do tych samych celów. Poza tym nie będą one w żadnym wypadku ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem osób, które są uprawnione do dostępu do danych zgodnie z prawem lub na polecenie właściwych organów, a także osobom fizycznym, w tym osobom trzecim i / lub nadzorującym personel, który Administrator Przetwarzania Danych zatrudnia przy wykonywaniu czynności związanych z procesami biznesowymi i / lub czynnościami pomocniczymi związanymi z zarządzaniem programem lojalnościowym oraz świadczeniem usług i świadczeń z nim związanych, w tym dostawcy rozwiązań informatycznych, aplikacji internetowych i usług magazynowych, które są dostarczane poprzez chmurę. Zgodnie z regulaminem programu lojalnościowego zebrane dane mogą być przekazywane na serwery zlokalizowane poza terytorium UE. W takim przypadku Teddy Spa zagwarantuje poziom bezpieczeństwa równy lub wyższy niż wymagany przez rozporządzenie UE 2016/679 oraz obowiązujące przepisy krajowe.

 

Czas trwania przetwarzania

Dane będą przetwarzane przez okres, w którym uczestnik uczestniczy w programie lojalnościowym. Jeżeli uczestnik wycofa się z programu lojalnościowego, jego dane będą przechowywane przez Teddy Spa jedynie w celu  ykazania spełniania swoich obowiązków (do końca okresu przedawnienia zobowiązań).

 

Inspektor ochrony danych

Uczestnik może zażądać zaktualizowania informacji wysyłając do inspektora ochrony danych(jeśli został wyznaczony), e-mail na adres help@terranovastyle.com.

 

Prawa uczestnika

Osoba, której dotyczą dane osobowe, może w każdej chwili wykonywać swoje prawa w stosunku do Administratora danych, zgodnie z istniejącymi regulacjami. W szczególności w celu: 

     a) dostępu do danych i potwierdzenie istnienia lub braku danych osobowych, co dotyczy go, nawet jeśli nie jest jeszcze zarejestrowany, oraz do otrzymania tej informacji w zrozumiałej formie;     
    b) dowiedzenia się źródła pochodzenia danych osobowych, celach i metodch przetwarzania , sposobach postępowania w przypadku gdy przetwarzanie jest przeprowadzane z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, z danymi Administratora Danych, w tych innych „administratorów” i od tej „osób reprezentujących” ustalonych zgodnie z prawem , osoby lub kategorii osób, których dane osobowe mogą być ujawnione nim, gdy działając jako upoważniony przedstawiciel na terytorium państwa członkowskiego i / lub „administrator” i / lub „podmiot przetwarzający” ;     
    c)  uaktualniania, poprawiania i integracji danych, jak również do przenoszenia danych ;     
    d) skasowania , ograniczenia, o przekształcenia danych w formie anonimowej lub zablokowania danych osobowych, w tym danych które są przetwarzane niezgodnie z
p awem, w tym danych których przetrzymywanie nie jest niezbędne w celu przeprowadzenia czynności, dla których dane został zebrany lub następnie przetworzony;    
    e) uzyskania potwierdzenia, że wyżej wymienione operacje zostały zgłoszone osobom, których dane zostały ujawnione lub udostępnione, chyba że czynność ta jest niemożliwa
do wykonania lub wiąże się z użyciem środków ewidentnie nieproporcjonalnych w stosunku do prawa, którego należy przestrzegać;     
    f) w całości lub w części, z uzasadnionych powodów, wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, nawet jeśli jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane , oraz wobec przetwarzania danych osobowych w celu przesyłania materiałów reklamowych lub do prowadzenia sprzedaży bezpośredniej lub badania rynku lub do zakończenia informacji handlowych. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; Infolinia: 606-950-000., a we Włoszech „Garante per la protezione dei dati personali ”). Uczestnik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę. Aby skorzystać z powyższych praw, subskrybent może skontaktować się bezpośrednio z Administratorem Danych pod adresem e-mail: help@terranovastyle.com.

 

AKCEPTACJA REGULAMINU PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO I ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem programu lojalnościowego (dostępnego w pełnej wersji na stronie terranovastyle.com) i akceptuję go
w całości. Ponadto, po zapoznaniu się z informacjami powyżej wskazanymi, ja, niżej podpisany, oświadczam, że rozumiem ich treść i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów otrzymania karty lojalnościowej i związanych z programem lojalnościowym, oraz aby umożliwić prowadzenie działań, którymi nie można zarządzać w formie anonimowej, ponieważ działania te są niezbędne, aby umożliwić abonentom korzystanie z usług oferowanych przez samą kartę (litera a) celów).

Ponadto, Ja, niżej podpisany/a, udzielam pisemnej zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym dla celów marketingowych i do analizy danych, w odniesieniu do następujących celów:

     b) w celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego, takich jak wysyłanie - za pośrednictwem poczty elektronicznej i SMS - ów - reklam, informacji i / lub materiałów promocyjnych związanych z produktami lub usługami marki, które są dostarczane i / lub promowane przez markę Terranova oraz związaną z nimi siecią sprzedaży, w tym bezpłatne prezenty i bezpłatne próbki;

□ Wyrażam zgodę □ Odmawiam zgody

    c) w celu profilowania danych w formie indywidualnej i / lub zbiorczej oraz w celu analizy statystycznej danych w celu np. analizy wyborów zakupowych lub oceny stopnia
zadowolenia z oferowanych produktów i usług.

□ Wyrażam zgodę □ Odmawiam zgody

Miejscowość _______________ Data _____ / _____ / _____ 
* Czytelny podpis _ _______ ________________                           
 
* Jeżeli uczestnikiem programu lojalnościowego jest osoba niepełnoletnia, wymagamy
podania imienia, nazwiska oraz podpisu rodzica lub opiekuna.
 
Imię________ ______ Nazwisko ___________ _ _ 
Czytelny podpis _ _______ ________________