VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁKUP V INTERNETOVOM OBCHODE - VOP -
Aktualizovaná verzia z 25. mája 2018

1. PREDMET

1.1. Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky internetového predaja (ďalej iba ako "VOP") upravujú zmluvné podmienky (ďalej iba ako "ZMLUVA") na predaj odevu a odevných doplnkov označených výlučne značkou TERRANOVA® (ďalej iba ako TOVAR) predávaných firmou TEDDY S.p.A. - so sídlom na adrese via Coriano 58, GROS RIMINI Blocco 97, 47924 Rimini, P.IVA 00953910403 (ďalej iba ako "TEDDY") - uskutočnený na internetových stránkach E shopu www.terranovastyle.com (ďalej iba ako „STRÁNKY“) užívateľmi týchto STRÁNOK (ďalej iba ako „ZÁKAZNÍK“ alebo „ZÁKAZNÍCI").

1.2. V týchto VOP sa pod pojmom ZÁKAZNÍK  alebo „ZÁKAZNÍCI rozumie "spotrebiteľ" alebo "spotrebitelia", ako sú definovaní v článku 3, ods. 1, písm. a) Leg. Dekrétu D. Lgs. z 6. septembra 2005 č. 206 (ďalej iba ako ZÁKONNÍK) čiže fyzický subjekt, ktorý nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania".

2. ÚČINNOSŤ A ZMENY VOP

2.1. Úplné znenie VOP je k dispozícii na internetových STRÁNKACH e-shopu, kde sa s nimi ZÁKAZNÍK pred registráciou a pred nákupom TOVARU môže oboznámiť; ZÁKAZNÍK svojou registráciou a zaslaním nákupného formulára vyjadruje svoj súhlas s VOP a môže si jeho kópiu uložiť do pamäti počítača alebo vytlačiť z príslušného súboru.

2.2. VOP aplikované na predaj TOVARU sú tie, ktoré sú publikované na STRÁNKACH e-shopu v deň uskutočnenia objednávky na TOVAR, to znamená, že ZÁKAZNÍK by si mal prečítať VOP zakaždým, keď zamýšľa uskutočniť svoj nákup na týchto STRÁNKACH.

2.3. Iba tolerovanie, alebo nevznesená námietka zo strany TEDDY v prípade nedodržania niektorého z ustanovení VOP zo strany ZÁKAZNÍKA nie je možné interpretovať ako tichý súhlas s týmto nedodržaním ani ako ochotu ustúpiť od platnej dohody medzi stranami.

3. POSTUP NA REGISTRÁCIU A NA NÁKUP TOVARU

3.1. ZÁKAZNÍK, ktorý chce uskutočniť nákup TOVARU musí svoj úmysel vyjadriť formou registrácie vlastných údajov a žiadosťou priamo na STRÁNKACH e-shopu, kde uvedeným postupom realizuje nákup a elektronickou cestou odošle svoju nákupnú OBJEDNÁVKU (ďalej iba ako "OBJEDNÁVKA") a príslušnú platbu.

3.2. Objednávkový formulár obsahuje odkaz na VOP a základný popis charakteristických vlastností každého druhu objednaného tovaru aj príslušnú cenu v mene Euro (vrátane všetkých príslušných daní a poplatkov), zvolený spôsob platby, spôsob doručenia zakúpeného TOVARU a nákladov spojených so zvoleným spôsobom platby: ZÁKAZNÍK si pred odoslaním OBJEDNÁVKY má najskôr pozorne prečítať celý jej obsah a skontrolovať a opraviť prípadné chyby v zadaných údajoch.

3.3. Prístup k Objednávkovému formuláru má ZÁKAZNÍK zo sekcie „PROFIL“, odtiaľto je možné OBJEDNÁVKU vymazať alebo zmeniť, zvýšiť alebo znížiť počet kusov TOVARU pôvodnej objednávky, alebo v nej urobiť zmeny, vložiť nové položky na doplnenie alebo na zmenu TOVARU. Na potvrdenie zmien treba vždy odoslať e-mail na adresu help@terranovastyle.com, avšak vždy predtým, než ZÁKAZNÍK dostane od TEDDY e-mail s upozornením na výdaj objednávky (ďalej iba ako „VÝDAJ OBJEDNÁVKY ") v zmysle nasledujúceho článku 3.5

3.4. Po obdŕžaní objednávky zašle TEDDY ZÁKAZNIKOVI email s potvrdením objednávky (ďalej iba ako „POTVRDENIE OBJEDNÁVKY“) kde je súhrn informácií o vykonanom nákupe a pristúpi k plneniu OBJEDNÁVKY, s výnimkou ustanovenia článku 3.6.

3.5. Všetky nákupné objednávky na TOVAR sú závislé na dostupnosti TOVARU na sklade, z tohto dôvodu zasiela TEDDY ZÁKAZNIKOVI e-mail s potvrdením VÝDAJ OBJEDNÁVKY.

3.6. V prípade, že OBJEDNÁVKA nemôže byť vybavená z dôvodu nedostupnosti jedného či viac kusov objednaného TOVARU, zašle TEDDY ZÁKAZNIKOVI informačný e-mail, ktorým ho požiada o potvrdenie nákupu ostatného TOVARU, ktorý je k dispozícii. Skutočnosť, že jeden či viac kusov objednaného TOVARU nie je k dispozícii neznamená automaticky právo ZÁKAZNIKA na zrušenie celej OBJEDNÁVKY.

3.7. ZMLUVU medzi ZÁKAZNÍKOM a firmou TEDDY reguluje OBJEDNÁVKA, POTVRDENIE O VÝDAJI a obsah VOP (sú publikované na STRÁNKACH E shopu) a tiež politikou ochrany osobných údajov a informatívnym oznámením internetového OBCHODU (ďalej iba kumulatívne ako "PRIVACY"), obidva dokumenty sú publikované na STRÁNKACH.

4. PRÁVA A POVINNOSTI TEDDY

4.1. TEDDY sa zaväzuje dodať TOVAR na Slovensko na adresu ZÁKAZNIKA za podmienok uvedených v OBJEDNÁVKE. Spoločnosť TEDDY nie je zodpovedná za chyby v dodávke TOVARU spôsobené nepresnosťou alebo chybou vo vyplnenej OBJEDNÁVKE, alebo ak nie je možné ZÁKAZNIKA zastihnúť. OBJEDNÁVKU doručuje expresná kuriérna služba, doručenie do poštovej schránky nie je preto možné.

4.2. V prípade celkového či čiastočného vrátenia TOVARU v zmysle uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy alebo zákonnej záruky uskutoční Spoločnosť TEDDY v súladu s ustanovením nasledujúcich článkov 10 a 11 iba náhradu príslušnej čiastky, materiálne výmeny alebo náhrady sa nepredpokladajú.

5. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

5.1. ZÁKAZNÍK  zodpovedá za pravdivosť a správnosť údajov a informácií poskytnutých firme TEDDY v priebehu registrácie na internetových STRÁNKACH a jeho povinnosťou je bez meškania oznámiť prípadné zmeny v zadaných údajoch.

5.2. ZÁKAZNÍK počas registrácie a odosielania objednávky potvrdzuje svoju znalosť a svoj súhlas s podmienkami VOB aj s ostatnými informáciami, ktoré sú na STRÁNKACH, vrátane PRIVACY a potvrdzuje taktiež,  že je plnoletý a má právo rozhodovať.

5.3. ZÁKAZNÍK sa zaväzuje na záver nákupu na STRÁNKACH uložiť si v elektronickej podobe, alebo si vytlačiť OBJEDNÁVKU a VOB na pre budúce potreby, ako je uvedené v predošlom článku 2.1.

6. POUŽÍVANIE STRÁNOK

6.1. Základné charakteristiky TOVARU sú prezentované na STRÁNKACH v popise u jednotlivých produktov. Zobrazenia a farby produktov, ktoré sú predmetom predaja na STRÁNKACH nemusia byť vždy verným zobrazením skutočnosti, ich kvalitu ovplyvňuje internetový vyhľadávač a monitor použitý počas návštevy STRÁNOK.

6.2. Spoločnosť TEDDY nenesie nijakú zodpovednosť za problémy ZÁKAZNÍKA počas návštevy STRÁNOK, ktoré vznikli v dôsledku použitej technológie a nie sú závislé od jej vlastnej vôle, napríklad sú to:

a) chyby, meškanie alebo nemožnosť prístupu na STRÁNKY zo strany ZÁKAZNIKA v priebehu realizácie nákupnej procedúry;

b) chyby, meškanie alebo nemožnosť ZÁKAZNIKA prijímať oznamy od TEDDY v súvislosti s predajom TOVARU.

6.3. Spoločnosť TEDDY sa v každom prípade zaväzuje vyriešiť v rámci svojich možností vzniknuté problémy a ponúknuť ZÁKAZNIKOVI potrebnú podporu na ich rýchle a uspokojivé vyriešenie.

7. CENY A PLATBY

7.1 Platné ceny TOVARU sú tie, ktoré sú zobrazené na STRÁNKACH v momente uskutočnenia objednávky a pokiaľ nie je inak uvedené, sú vrátane DPH. K cenám uvedeným na STRÁNKACH pre jednotlivé druhy TOVARU treba prirátať cenu za dopravu a doručenie a prípadne a cenu za zvolený druh platby, ako sú špecifikované zvlášť, pred uskutočnením objednávky a tiež v POTVRDENIU OBJEDNÁVKY.

7.2. Celková cena za nákup TOVARU a cena za dopravu a doručenie, ako je uvedená v OBJEDNÁVKE bude ZÁKAZNIKOVI zarátané iba v momente odoslania TOVARU, ktorému predchádza zaslanie emailu s predmetom VÝDAJ OBJEDNÁVKY, s výnimkou ustanovenia podľa nasledujúcich článkov 7. 3 a 8.3.

7.3. Platbu je možné uskutočniť kreditnou kartou, formou Pay Pal,  alebo na dobierku, čiže hotovosti v momente doručenia zásielky. Platba na dobierku je možná výlučne s doručením na adresu príjemca.

7.4. Pri uskutočnení platby kreditnou kartou sa ZÁKAZNÍK aj zaväzuje zaslať v prípade žiadosti zo strany TEDDY kópiu identifikačného preukazu, na preukázanie, že je skutočným vlastníkom použitej kreditnej karty a v prípade, že tejto žiadosti nebude vyhovené má TEDDY možnosť platbu odmietnuť a OBJEDNÁVKU zrušiť.

8. DORUČENIE TOVARU ZÁKAZNIKOVI

8.1. V momente doručenia TOVARU poverenou zásielkovou službou ZÁKAZNIKOVI musí tento skontrolovať, či je obal použitý na dopravu neporušený, nie je poškodený, mokrý alebo inak pozmenený, platí to aj pre materiály použité na zatváranie obalu. Prípadné anomálie zistené pri prevzatí TOVARU to treba oznámiť zásielkovej službe formou poznámky v dodacom liste.

8.2. Na zjednodušenie a na zrýchlenie postupu kontroly prípadných nezrovnalostí zo strany TEDDY, napríklad čo sa týka množstva a druhu TOVARU odporúčame zaslať aj e-mail na adresu help@terranovastyle.com.

8.3. Pri  doručení na dobierku s platbou v hotovosti ako uvedené v článku 7.3. je doručenie možné výlučne na adresu príjemca a ZÁKAZNÍK musí mať pripravenú presnú čiastku na úhradu platby za OBJEDNÁVKU v mene euro , nákladov na doručenie a príplatku za tento spôsob doručenia, ktorý je bližšie popísaný v časti POTVRDENIE OBJEDNÁVKY. Dopravca nesmie prijímať šeky ani nemôže vrátiť naspäť. V prípade vrátenia platby je potrebné, aby ZÁKAZNÍK mal kód IBAN a bankový účet, ktorý zapíše do formulára na vrátenie (ďalej iba ako "FORMULÁR NA VRÁTENIE TOVARU").

9. DORUČENIE A VYZDVIHNUTIE V OBCHODE

9.1. ZÁKAZNÍK sa pri voľbe miesta doručenia môže rozhodnúť aj pre doručenie do obchodu TERRANOVA® podľa vlastnej voľby (ďalej iba ako "OBCHOD"): V takom prípade je zaslanie aj doručenie TOVARU bezplatné.

9.2. V prípade doručenia TOVARU do OBCHODU má ZÁKAZNÍK možnosť vyzdvihnúť si TOVAR v lehote od 10. dňa od objednávky najneskôr do nasledujúcich 15 (pätnásť) dní, TOVAR bude vydaný ZÁKAZNIKOVI alebo poverenej osobe na základe predloženého čísla objednávky alebo identifikačného dokumentu ZÁKAZNÍKA.

9.3. V prípade problémov s dodržaním lehoty stanovenej na vyzdvihnutí TOVARU v OBCHODE to musí ZÁKAZNÍK písomne oznámiť e-mailom na help@terranovastyle.com.

9.4. V prípade meškania s vyzdvihnutím viac ako 25 (dvadsaťpäť) dní od OBJEDNÁVKY a bez písomného oznámenia tohto meškania v zmysle predošlého článku nesie ZÁKAZNÍK riziko poškodenia alebo možnej straty TOVARU.

10. PRÁVO NA ODSTÚPENIE

10.1. S výnimkou ustanovenia nasledujúceho článku 12, má ZÁKAZNÍK právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s firmou TEDDY bez akýchkoľvek sankcií a bez udania dôvodu do 14-ich (štrnástich) dní počínajúc dňom doručenia alebo vyzdvihnutia TOVARU zakúpeného na STRÁNKACH pod podmienkou, že VRÁTENÝ TOVAR je neporušený (ďalej iba ako "VRÁTENÝ TOVAR"), nie je poškodený ani nosený (platí to predovšetkým pre spodnú bielizeň/underwear), je vrátane pôvodného obalu a pôvodných štítkov, nálepiek a visačiek, ako je podrobne popísané v nasledujúcom článku 10.4.

10.2. V prípade, aj iba čiastočného, uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy hradí ZÁKAZNÍK iba náklady na odoslanie naspäť. VRÁTENÝ TOVAR treba odoslať v jedinej zásielke.

10.3. Pokiaľ ZÁKAZNÍK uplatňuje právo na odstúpenie v zmysle predošlého článku treba postupovať nasledovne:

- vyplniť FORMULÁR NA VRÁTENIE, zadať doň číselný kód pre jeden či viac kusov pre VRÁTENÝ TOVAR a ako dôvod pre vrátenie uviesť "právo na odstúpenie "a ďalej zadať kód IBAN a majiteľa účtu v prípade, že platba bola uskutočnená formou na dobierku;

- kontaktovať zásielkovú službu podľa vlastného výberu a do 14 (štrnástich) dní od oznámenia o odstúpeniu prostredníctvom e-mailu zaslať produkty na adresu TEDDY S.p.a. - LOGISTICA B2C - Via Coriano 58, GROS RIMINI Blocco 97, 47924 Rimini (RN).

ZÁKAZNÍK v takom prípade nesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie vrátených kusov tovaru počas dopravy, až do momentu ich doručenia do TEDDY.

10.4. Všetky produkty musia má pôvodný identifikačný štítok, vnútorné etikety a pôvodný obal. Spodná bielizeň, predovšetkým slipy majú príslušnú nálepku, ktorá je garanciou zachovania hygieny. Spoločnosť TEDDY si v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy zo strany ZÁKAZNÍKA vyhradzuje možnosť odmietnuť VRÁTENÝ TOVAR, ktorý nemá príslušný štítok, vnútorné etikety a ochrannú nálepku, produkty ktoré boli nosené, prané, poškodené alebo sú inak zmenené ich podstatné kvalitatívne a hygienické vlastnosti.

10.5. Pokiaľ je právo na odstúpenie uplatnené spôsobom a v lehote uvedenými v tomto článku odošle TEDDY ZÁKAZNIKOVI email s potvrdením o prijatí VRÁTENÉHO TOVARU a bankovým prevodom uhradí ZÁKAZNIKOVI čiastku, ktorú zaplatil za kúpu týchto predmetov, aj prípadné výdavky spojené s doručením dohodnutým spôsobom a v dohodnutom čase, v každom prípade do 14 (štrnástich) dní odo dňa, kedy bola Spoločnosť TEDDY informovaná o rozhodnutí ZÁKAZNÍKA odstúpiť od zmluvy.

10.6. Spoločnosť TEDDY môže pozdržať úhradu, až dokým neobdŕža VRÁTENÝ TOVAR, alebo až dokým ZÁKAZNÍK nepreukáže že ho odoslal, podľa toho, ktorá zo situácii nastane ako prvá.

11. ODSTÚPENIE V DÔSLEDKU VADY ČI NEZROVNALOSTI TOVARU

11.1. TEDDY poskytuje na TOVAR zakúpený zákazníkom právnu záruku zhody, ako ju ukladá zákon, za podmienky, že TOVAR bol používaný správne, s príslušnou pozornosťou a  za rešpektovania účelu ku ktorému je určený, ako je uvedené v pripojených pokynoch

11.2. V prípade, že TOVAR vykazuje vady alebo nezrovnalosti vzhľadom na OBJEDNÁVKU (ďalej iba ako "CHYBNÝ TOVAR") má ZÁKAZNÍK bez výnimky povinnosť vyplniť FORMULÁR NA VRÁTENIE, zadať číselný kód každého kusu CHYBNÉHO TOVARU ktorý posiela napäť a ako dôvod pre vrátenie uviesť "neodpovedajúci (VADNÝ) produkt" a ďalej uviesť kód IBAN a majiteľa účtu v prípade, že platba bola uskutočnená formou na dobierku;

11.3. TEDDY zaistí a objedná zásielkovú službu na odoslanie TOVARU do 14 (štrnástich) dní od zaslania FORMULÁRA NA VRÁTENIE;

- e-mailom oznámi ZÁKAZNÍKOVI dátum stanovené na vyzdvihnutí zásielky.

11.4. Od momentu prevzatí zásielky s CHYBNÝM TOVAROM príslušnou zásielkovou službou zbavuje Spoločnosť TEDDY ZÁKAZNÍKA akejkoľvek zodpovednosti v prípade straty alebo poškodenia tovaru počas dopravy.

11.5. Akonáhle dostane TEDDY zásielku s CHYBNÝM TOVAROM vykoná kontrolu reklamovaných chýb a zašle ZÁKAZNIKOVI elektronickou poštou potvrdenie o prevzatí zásielky CHYBNÝ TOVAR aj s priloženým dobropisom, čo znamená, že uhradí bankovým prevodom výdavky ZÁKAZNÍKA spojené s nákupom aj prípadné výdavky na doručenie zásielky  CHYBNÝ TOVAR, zatiaľ čo náklady spojené s jeho vrátením hradí TEDDY.

12. VRÁTENIE TOVARU DO OBCHODU

12.1. ZÁKAZNÍK má možnosť uplatniť svoje právo na vrátenie v zmysle článku 10, alebo využiť práva na vrátenie z dôvodu vady či nezrovnalosti tovaru v zmysle článku 11 s využitím vrátenia do OBCHODU.

12.2. V prípade uplatnenia práva na odstúpenie zmysle článku 10 musí ZÁKAZNÍK do 28 (dvadsaťosem) dní uplynulých od prevzatia TOVARU zakúpeného na STRÁNKACH a doručeného na adresu uvedenú v OBJEDNÁVKE odovzdať VRÁTENÝ TOVAR osobne alebo poverenou osobou na OBCHODE, spoločne s predajnou faktúrou, ktorá bola prílohou e-mailu VÝDAJ OBJEDNÁVKY (ďalej iba ako PREDAJNÁ FAKTÚRA) a s fotokópiou identifikačného dokumentu ZÁKAZNÍKA, opäť za predpokladu, že VRÁTENÝ TOVAR je neporušený, nebol nosený a je vrátane pôvodného obalu a pôvodných štítkov, nálepiek a visačiek, ako je bližšie popísané v predchádzajúcom článku 10.4.

12.3. V prípade platby na dobierku musí ZÁKAZNÍK po odovzdaniu v obchode vyplniť na webových STRÁNKACH príslušný FORMULÁR NA VRÁTENIE TOVARU uviesť kód IBAN a bankový účet a jeho majiteľa.

12.4. V prípade uplatnenia práva na vrátenie z dôvodu chýb alebo nezrovnalostí podľa článku 11 musí ZÁKAZNÍK ihneď po zistení nezrovnalostí bez meškania odovzdať pracovníkom OBCHODU kus/kusy CHYBNEHO TOVARU spoločne s PREDAJNOU FAKTÚROU, s kópiou identifikačného dokumentu ZÁKAZNÍKA, opäť za predpokladu že vrátený tovar má pôvodné vlastnosti a vnútorne etikety.

12.5. V prípade platby na dobierku bude ZÁKAZNÍK postupovať v zmysle ustanovenia predošlého článku 12.3.

12.6. Pracovník OBCHODU vystaví ZÁKAZNÍKOVI alebo jeho zástupcovi príslušné potvrdenie o prevzatí vráteného tovaru a zaháji bez meškania postup na úhradu výdavkov za nákup VRÁTENÉHO TOVARU či CHYBNÉHO TOVARU, ako sú bližšie popísané v predošlých článkov 10.5 a 11.5. Úhrada sa uskutoční bankovým prevodom s výnimkou ustanovenia v zmysle článkov 12. 3, alebo 12. 5.

13. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

13.1. Spoločnosť TEDDY garantuje ZÁKAZNÍKOVI, že údaje, ktoré uviedol v súvislosti s nákupom TOVARU budú vždy spravované zákonným a korektným spôsobom, za plného rešpektovania ustanovení Nariadenia EU 2016/679 (ďalej iba ako "NARIADENIE") a so zreteľom na uplatniteľné vnútroštátne právne úpravy, v súladu s ustanovením dokumentu PRIVACY (Vyhlásenie o ochrane osobných údajov) , ktoré je možné si prečítať a vytlačiť na STRÁNKACH e-shopu.

13.2. Bližšie informácie vo vzťahu k správe osobných údajov nájdete v odkaze PRIVACY. Pripomíname ZÁKAZNÍKOVI, že bližšie informácie o správe osobných údajov, alebo uplatnenia práva v zmysle článkov č. 15 a 22 Nariadenia a vnútroštátnych právnych úprav, vrátane práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať je možné uskutočniť zaslaníme-mailu na help@terranovastyle.com, alebo na vyššie uvedenú adresu firmy TEDDY.

14. KOMUNIKÁCIE

14.1 V prípade akejkoľvek potreby podpory alebo reklamácie v súvislosti so zakúpeným TOVAROM môže ZÁKAZNÍK kontaktovať firmu TEDDY zaslaním e-mailu na: help@terranovastyle.com.

15. PRÍSLUŠNÉ PRÁVO A LEGISLATÍVA

15.1. Obsah týchto VOP sa riadi talianskym zákonom, predovšetkým zákonným legislatívnym dekrétom (D.lg) z 9. apríla 2003 č. 70, ktorý pojednáva niektoré špecifícke aspekty elektronického obchodovania.

15.2. Akýkoľvek spor, ktorý vznikne medzi stranami v súvislosti s platnosťou,  výkladom, výkonom či riešením týchto VOP, alebo len jednotlivých nákupných objednávok je vo výlučnej kompetencii súdneho dvora v Rimini s výslovným vzájomným vylúčením vecnej príslušnosti akéhokoľvek iného súdneho dvoru.