PRIVACY POLICY- ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Aktualizovaná verzia z 25. mája 2018

Spoločnosť Teddy S.p.A. venuje maximálnu pozornosť dôvernej povahe a ochrane osobných údajov získaných od osôb, s ktorými bola či je v kontaktu.

Preto žiadame užívateľov týchto webových stránok, aby sa najskôr zoznámil s celým obsahom tohto dokumentu, ktorý popisuje postupy a opatrenia v súvislosti so správou osobných údajov ich návštevníkov.

Tento dokument má taktiež funkciu informatívneho oznámenia v zmysle článku 13 Nariadenia EU 2016/679 a použiteľnej vnútroštátnej právnej úpravy v  oblasti správy osobných údajov pre tých, čo využijú internetové služby poskytované spoločnosťou Teddy S.p.A na internetovej adrese www.terranovastyle.com.

 

 

Toto informatívne oznámenie je platné iba pre tieto internetové stránky, neplatí pre iné webové stránky, ktoré užívateľ navštívi prostredníctvom tu prítomných odkazov. Teddy S.p.A. nemá nijakú kontrolu nad inými webovými stránkami ani nad spôsobom, akým aplikujú opatrenia na rešpektovanie dôvernosti údajov, z tohto dôvodu odporúčame zoznámiť sa so zásadami ochrany dôvernosti u všetkých subjektov s ktorými prídete do styku predtým, než im oznámite svoje osobné údaje.

 

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je akciová spoločnosť  Teddy S.p.A. so sídlom na adrese via Coriano n. 58, Grosrimini, blok 97, 47924, Rimini (RN), tel. +39 0541 301411, fax +39 0541 383430, email help@terranovastyle.com.

 

Zodpovednosť za ochranu osobných údajov

Tam, kde je to uvedené sú údaje o zodpovednosti za ochranu osobných údajov dostupné pre záujemcov na základe jednoduchej žiadosti zasielanej e-mailom na adresu help@terranovastyle.com.

 

Spôsob a účel správy osobných údajov

Údaje o návšteve stránok

Pri používaní internetových komunikačných protokolov softvéru zbiera náš server niektoré  údaje o týchto procesoch, pretože ich prenos je nutný v internetovej protokolovej komunikácii. Tieto informácie nesúvisia s konkrétnymi osobami, ale mohli by svojou povahou umožniť ich identifikovanie v prípade ich spracúvania a prepojenia s údajmi vlastnenými tretími stranami.

Do tejto kategórie spadajú údaje o IP adrese, alebo názvy domén zariadení používateľov, ktorí sa pripojili k webovým stránkam, identifikátor URI (Uniform Resource Identifier) ktorý identifikuje zdroj podľa požadovaných údajov o času žiadosti, metódy použitej na odoslanie požiadavku na server, veľkosti súboru získaného v odpovedi, číselného  kódu s označením stavu odpovedi danej serverom (úspešnosť, chyba atď.) a ďalších parametrov vo vzťahu k operačného systému a počítačovému prostredí ich užívateľa.

Tieto údaje slúžia výhradne na získanie anonymných štatistických informácií o používaní stránok a na overenie ich správneho fungovania. Pokiaľ nie je inak uvedené v odseku "Oznamovanie a prenos dát", tieto údaje sa neposkytujú tretím stranám a nie sú šírené.

 

Cookies

"Cookies" sú malé textové súbory, ktoré vysiela webový server do počítača používateľa s cieľom poskytnúť serveru informácie o návšteve určitej webovej stránky jeho používateľom a prípadne iných správ, ktoré získava z dostupných  parametrov systému pomocou z funkcií prítomných na webovej stránke. Cookies rozoznávame "dočasné" (session-cookies, ktorých platnosť automaticky vyprší po ukončení pripojenia) a "trvalé", (ktoré sa ukladajú na pevný disk, až dokým ich používateľ nevymaže).

Tieto webové stránky používajú dočasné a trvalé cookies na:

·     anonymne sledovanie návštevnosti stránok;

·     vylepšenie základných funkcií stránok;

·     personalizovanie služieb;

·     k ďalšej analýze modelov prevádzky na stránkach.

Trvalé súbory cookie, ktoré používame môžu ukladať osobné identifikačné údaje len vtedy, ak sa používateľ zaregistroval na webových stránkach, alebo ak dal súhlas s uchovávaním osobných identifikačných údajov zadaných na stránkach. V opačnom prípade náš server rozpozná iba to, že návštevník s týmto konkrétnym súborom cookie sa vrátil na stránku.

Pokiaľ nie je výslovne uvedené v časti " oznamovanie a prenos dát" sa tieto údaje sa neposkytujú tretím stranám a nie sú šírené.

Používateľ má v závislosti od používaného webového prehliadača možnosť zakázať alebo selektívne akceptovať používanie súborov cookie. V takom prípade nemôže byť návšteva stránok rovnako jednoduchá, niektoré funkcie stránky nemusia byť dostupné a niektoré webové stránky sa môžu zobraziť nesprávne.

 

Na prečítanie celého informatívneho oznámenia kliknite tu.

 

Pravidlá ochrany súkromiaÚdaje dobrovoľne poskytnuté používateľom

Osobné údaje (napr. meno, priezvisko, emailová adresa atď.) sú žiadané od používateľa iba v prípade, ak si želá nadviazať s nami kontakt, alebo ak chce využiť služby ponúkané na našich stránkach. V týchto prípadoch dostane používateľ odpovedajúce informácie a tam, kde je to potrebné aj s výzvou na udelenie svojho súhlasu. Správa údajov poskytnutých používateľom rešpektuje účely a metódy uvedené v tomto informatívnom oznámení a špecifické informácie poskytnuté v konkrétnych prípadoch.

 

Spôsob nakladania s osobnými údajmi

Osobné údaje sa spracovávajú manuálne a s využitím informačných nástrojov pre účely, na ktoré boli získané. Na ochranu proti ich strate, úniku alebo nedovolenému či nesprávnemu použitiu a neoprávnenému prístupu k nim sú prijaté konkrétne bezpečnostné opatrenia.

Prevádzkovateľom osobných údajov sú priami zamestnanci akciovej spoločnosť Teddy S.p.A. a fyzické alebo právne subjekty, ktoré dostali od spoločnosti poverenie a sú zodpovední a menovaní prevádzkovateľom osobných údajov.

 

Právny rámec

Údaje spracovávané prostredníctvom týchto webových stránok a služby, ktoré ich návšteva umožňuje sú spravované na základe súhlasu, alebo na základe zmluvných dohôd.

 

Pravidlá ochrany súkromiaDotknuté osoby

Príjemcami tohto spracúvania sú návštevníci webových stránok a používatelia na nich ponúkaných služieb, osoby, ktoré majú viac ako 16 rokov alebo 18 a viacej rokov tam, kde to výslovne požadujú jednotlivé informatívne oznámenia.

 

Voliteľná povaha poskytovania údajov

Používateľ sa môže slobodne rozhodnúť, či poskytnúť alebo neposkytnúť svoje osobné údaje spoločnosti Teddy S.p.A. prostredníctvom týchto webových stránok alebo s nimi spojených služieb. Neposkytnutie údajov v zmysle jednotlivých informatívnych oznámení podaných používateľovi, môže spôsobiť znemožnenie požadovanej služby zo strany Teddy S.p.A.

 

Oznamovanie a prenos dát.

Poskytnuté údaje nebudú v žiadnom prípade šírené ani oznamované tretím stranám, s výnimkou subjektov, ktorých právo na prístup k údajom je dané zákonom, alebo na základe príkazu externých alebo zahraničných orgánov a subjektov, ktoré Teddy SpA využíva za účelom nástrojových alebo doplnkových činností k ponúkaným službám a s nimi spojených výhod vrátane dodávateľov softvérových riešení, webových aplikácií a zálohovacích služieb poskytovaných aj prostredníctvom systémov cloud computing.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že s poskytovaním vyše uvedených služieb môžu byť zhromaždené údaje prenesené na servery, ktoré sa môžu nachádzať v krajinách mimo EÚ. Spoločnosť Teddy S.p.A. v takom prípade garantuje príslušné bezpečnostné opatrenia v súlade s Nariadením. Podrobné informácie môže dotknutá strana získať zaslaním jednoduchej žiadosti na e-mailovú adresu help@terranovastyle.com.

 

Doba spracúvania údajov

Tam, kde nie je informatívnym oznámením inak ustanovené je doba na správu osobných údajov stanovená na obdobie, v ktorom dotyčný bude využívať týchto webových stránok a služieb na nich poskytovaných. V prípade odvolania súhlasu budú osobné údaje uchované spoločnosťou Teddy S.p.A. iba ako dôkaz splnenia vlastných povinností, až do ich premlčania.

 

Práva dotknutých osôb

Osoby dotknuté správou osobných údajov, môžu kedykoľvek uplatniť svoje práva, ktoré im dáva zákon vo vzťahu k prevádzkovateľovi v zmysle čl. 15 až 22 Nariadenia a príslušných vnútroštátnych právnych predpisov o spracovaní osobných údajov. Môžu predovšetkým:

a)  vyžiadať si prístup k údajom a potvrdenie o existencii či zrušení osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, aj keď ešte nie sú zaregistrované, a získať o nich správu zrozumiteľnou formou;

b)  získať správu o pôvode osobných údajov, účeloch a spôsoboch ich spracovania; logiky uplatňovanej v prípade spracúvania pomocou elektronických nástrojov; identifikačné údaje držiteľa, vedúcich pracovníkov a určeného zástupcu; subjektov alebo kategórií osôb, ktorým môžu byť osobné údaje oznámené alebo ktoré sa o nich môžu dozvedieť ako vymenovaní zástupcovia na území štátu, zodpovední alebo poverení zástupci;

c)  vyžiadať si aktualizáciu, opravu alebo integráciu údajov, a ich upresnenie;

d)  vyžiadať si vymazanie spracovávaných údajov, ich obmedzenie, alebo transformovanie na anonymnú formu či zablokovanie tých údajov ktorých uchovanie nie je potrebné v súvislosti s účelom na ich získanie alebo následné spracovanie;

e)  získať potvrdenie o tom, že vyše uvedené operácie boli dané na vedomie subjektom, ktorým boli tieto údaje oznámené alebo šírené, s výnimkou prípadu, keď je takéto plnenie preukázateľne nemožné, alebo by znamenalo použitie prostriedkov, ktoré sú zjavne neprimerané k chránenému právu;

f)    z oprávnených dôvodov vznášať úplne alebo čiastočne námietky proti spracúvaniu osobných údajov, ak sú relevantné z hľadiska účelu ich zhromažďovania a spracovania osobných údajov, ak slúžia na účely zasielania reklamných materiálov alebo priameho predaja, na prieskum trhu alebo na komunikácie komerčného typu.

 

Dotknutá osoba má tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Taliansku "Legislatívny garant spracúvania osobných údajov".

 

Dotknutá osoba má tiež právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie údajov.

 

Na uplatnenie týchto práv môže dotknutá osoba priamo kontaktovať Prevádzkovateľa osobných údajov písomne na e-mailovej adrese: help@terranovastyle.com.


ZASIELANIE NEWSLETTEROV A MARKETINGOVÝCH SPRÁV

Použití osobných údajov na zasielanie newsletterov alebo marketingových správ je možné iba so súhlasom používateľa.

 Ak chcete prerušiť zasielanie newsletterov a marketingových správ prostredníctvom e-mailu,  postupujte podľa pokynov obsiahnutých v poslednom prijatom e-maile alebo pošlite e-mail na help@terranovastyle.com s uvedením: : " Trn", mena, priezviska a e-mailovej adresy, pre ktorú chcete zastaviť odosielanie komunikácií. Po obdŕžaní e-mailu vymažeme vašu adresu zo zasielania.

Ak chcete prerušiť zasielanie textových správ, pošlite z telefónneho čísla, pre ktoré chcete prerušiť zasielanie správ smsku s uvedením slova "unsubscribe" (bez úvodzoviek) na číslo +393666369292.


KONTAKTNÉ ÚDAJE

Akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa správy osobných údajov vykonávanej prostredníctvom tejto stránky alebo služieb s ňou spojených si môžete vyžiadať dotazom  na e-mailovú adresuhelp@terranovastyle.com alebo napísať na adresu Teddy S.p.A., via Coriano n. 58, Grosrimini, blok 97, 47924, Rimini (RN), tel. +39 0541 301411, fax +39 0541 383430.