Informatívne oznámenie E-COMMERCE
Aktualizovaná verzia z 25. mája 2018

V zmysle a s účinkom Nariadenia EU 2016/679 článku 13 a použiteľnej vnútroštátnej právnej úpravy (ďalej iba ako Nariadenie) v oblasti správy osobných údajov je toto informatívne oznámenie poskytnuté s cieľom informovať dotknuté osoby o účeloch a spôsoboch používania osobných údajov, ktoré poskytli na uzatvorenie obchodnej zmluvy v zmysle dokumentu Všeobecné Obchodné Podmienky internetového predaja, ďalej iba ako "VOP", ktoré sú k dispozícii na webových stránkach www.terranovastyle.com.

Tento dokument zahŕňa aj obsah tzv. Privacy Policy, ktorý je taktiež k dispozícii na webových stránkach www.terranovastyle.com.

 

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je akciová spoločnosť  Teddy S.p.A., so sídlom na adrese via Coriano n. 58, Grosrimini, blok 97, 47924, Rimini (RN), tel. +39 0541 301411, fax +39 0541 383430, email help@terranovastyle.com.

 

Účel správy osobných údajov

Účelom správy osobných údajov je plnenie povinností vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv podriadených ustanoveniam VOP.

 

Spôsob nakladania s osobnými údajmi

Osobné údaje sa spracovávajú pomocou manuálnych a informačných nástrojov pre účely, na ktoré boli získané. Na ochranu proti strate, úniku dát a ich nedovolenému alebo nesprávnemu použitiu a neoprávnenému prístupu sú prijaté konkrétne bezpečnostné opatrenia.

Prevádzkovateľom osobných údajov sú priami zamestnanci akciovej spoločnosť Teddy S.p.A. a fyzické alebo právne subjekty, ktoré firma určila ako osoby poverené, zodpovedné a menované za správcov osobných údajov.

 

Právny rámec

Správa údajov, ako je popísaná v tomto informačnom oznámení je podriadená udeleniu súhlasu a zmluvným podmienkam.

 

Dotknuté osoby

Dotknutá osoba je každý plnoletý zákazník spoločnosti Teddy S.p.A., ktorý nakupuje v e-shope na stránkach www.terranovastyle.com.

 

Oznamovanie a prenos dát

Poskytnuté údaje nebudú v žiadnom prípade šírené ani oznamované tretím stranám s výnimkou subjektov, ktorých právo na prístup k údajom je právne ustanovené, alebo na základe príkazu externých alebo zahraničných orgánov a subjektov, ktorých prístup je potrebný za účelom naplnenia daňových a účtovných povinností, alebo subjektov, ktoré Teddy SpA využíva za účelom poskytovania nástrojových alebo doplnkových činností k plneniu svojich povinností v súvislosti s uzatvorenou zmluvou, podriadenou VOP alebo inak, vo vzťahu k poskytovaným službám.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že na poskytnutie vyššie opísaných služieb môžu byť zhromaždené údaje prenesené na servery, ktoré sa môžu nachádzať v krajinách mimo EÚ. Spoločnosť Teddy S.p.A. v takom prípade garantuje príslušné bezpečnostné opatrenia v súlade s Nariadením.  Podrobné informácie môže dotknutá osoba získať zaslaním jednoduchej žiadosti na e-mailovú adresu help@terranovastyle.com.

 

Doba spracúvania údajov

Správa osobných údajov má trvanie po dobu, ktorá je potrebná na plnenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv podľa ustanovení VOP. V každom prípade budú osobné údaje spoločnosťou Teddy S.p.A. uchované ako dôkaz splnenia vlastných povinností, až do ich premlčania.

 

Voliteľná povaha poskytovania údajov

Používateľ sa môže slobodne rozhodnúť, či poskytnúť alebo neposkytnúť svoje osobné údaje spoločnosti Teddy S.p.A lenže neposkytnutí osobných údajov môže znemožniť, uzatvorenie zmluvy s Teddy S.p.A. na základe VOP a plnenie z nej vyplývajúcich povinností.

 

Subjekt zodpovedný za ochranu osobných údajov

Tam, kde je to uvedené, sú údaje o zodpovednosti za ochranu osobných údajov dostupné pre záujemcov na základe jednoduchej žiadosti zasielanej e-mailom na adresu help@terranovastyle.com.

 

Práva dotknutých osôb

Subjekty dotknuté správou osobných údajov, môžu kedykoľvek uplatniť svoje práva, ktoré im dáva zákon vo vzťahu k prevádzkovateľovi v zmysle článkov 15 až 22 Nariadenia a príslušných vnútroštátnych právnych predpisov o spracovaní osobných údajov. Môžu predovšetkým:

a)   vyžiadať si prístup k údajom a potvrdenie o existencii či zrušení osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, aj keď ešte nie sú zaregistrované, a získať o nich správu zrozumiteľnou formou;

b)   získať správu o pôvode osobných údajov, účeloch a spôsoboch ich spracovania; logiky uplatňovanej v prípade spracúvania pomocou elektronických nástrojov; identifikačné údaje držiteľa, vedúcich pracovníkov a určeného zástupcu; subjektov alebo kategórií osôb, ktorým môžu byť osobné údaje oznámené alebo ktoré sa o nich môžu dozvedieť ako vymenovaní zástupcovia na území štátu, zodpovední alebo poverení zástupcovia;

c)   vyžiadať si aktualizáciu, opravu alebo integráciu údajov, ako aj ich prenosnosť;

d)   vyžiadať si vymazanie spracovávaných údajov, ich obmedzenie, alebo premenu na anonymnú formu či zablokovanie vrátane tých u ktorých nie je potrebné ich prechovávanie v súvislosti s účelom na ich získanie alebo následné spracovanie;

e)   získať osvedčenie, že vyše uvedené operácie boli dané na vedomie subjektom, ktorý boli tieto údaje oznámené alebo šírené, s výnimkou prípadu, keď sa takéto plnenie preukáže ako nemožné alebo by znamenalo použitie prostriedkov, ktoré sú zjavne neprimerané k chránenému právu;

f)    vznášať úplne alebo čiastočne námietky z oprávnených dôvodov proti spracúvaniu osobných údajov, ak sú relevantné z hľadiska účelu ich zhromažďovania a spracovania osobných údajov, ktoré sa ich týkajú na účely zasielania reklamných materiálov alebo priameho predaja či na prieskumu trhu alebo na komunikácie komerčného typu.

 

Dotknutá osoba má tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Taliansku "Legislatívny garant spracúvania osobných údajov".

 

Dotknutá osoba má tiež právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie údajov.

 

Na uplatnenie týchto práv môže dotknutá osoba priamo kontaktovať Prevádzkovateľa osobných údajov písomne na e-mailovej adrese: help@terranovastyle.com.