Wprowadź
Koszyk [0]

Zamknij Ostatnio dodany element lub elementy

Nie masz żadnego artykułu w koszyku.

Privacy Policy

Polityka prywatności

Teddy SpA dokłada jak największych starań, aby zachować poufność, chronić i zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników.
Przed odwiedzeniem niniejszej strony użytkownik powinien zapoznać się ze wszystkimi częściami niniejszego dokumentu, w którym opisano procedury kontrolowania witryny dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników. Niniejsze powiadomienie przekazane jest zgodnie z art. 12 dekretu legislacyjnego nr 196 z 30 czerwca 2003 r. - Kodeks ochrony danych osobowych, osobom, które korzystają z usług Teddy SpA dostępnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych na stronie: https://www.terranovastyle.com
odnoszącej do strony domowej w oficjalnej witrynie Teddy SpA.Niniejsze powiadomienie dotyczy wyłącznie witryny Teddy SpA, a nie innych witryn, które dostępne są użytkownikom za pośrednictwem łączy znajdujących się w witrynie Teddy SpA. Teddy SpA nie kontroluje stron lub procedur dotyczących poufności danych stosowanych na tych witrynach; zaleca się, aby użytkownik zapoznał się z zasadami zachowania poufności wszystkich spółek, zanim przekaże swoje dane osobowe.


Niniejsze powiadomienie oparte jest na Zaleceniu nr 2/2001 Unii Europejskiej dotyczącym ochrony danych osobowych, przyjętego przez grupę roboczą zgodnie z art. 29 Dyrektywy 95/46/WE przyjętej 17 maja 2001 r. w sprawie określonych minimalnych wymogów w odniesieniu do gromadzenia danych osobowych online, oraz w szczególności procedur, harmonogramu i cech informacji przekazywanych przez administratorów danych osobom odwiedzającym witrynę, bez względu na cel nawiązania połączenia.


RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA
Dane dotyczące przeglądania stron
Systemy oraz procedury informatyczne, które umożliwiają funkcjonowanie tej witryny, gromadzą dane osobowe w ramach regularnego działania witryny, a przekazanie pewnych danych osobowych jest częścią protokołów komunikacyjnych używanych w Internecie. Informacje te nie są gromadzone w celu ustalenia tożsamości zainteresowanych stron, ale biorąc pod uwagę charakter tych informacji, możliwe jest ustalenie tożsamości użytkowników dzięki przetwarzaniu i powiązaniu danych będących w posiadaniu stron trzecich.
Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domeny komputerów wykorzystywanych przez użytkowników odwiedzających stronę, adres URL (z ang. Uniform Resource Identifier) lokalizujący zasoby sieci, godzinę złożenia prośby, sposób przekazania prośby do serwera, rozmiar otrzymanego pliku, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (wykonano, błąd, itd.) oraz inne parametry systemu operacyjnego użytkownika i jego środowiska IT.
Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu otrzymania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania z witryny i zapewnienia prawidłowego działania witryny. Zgromadzone dane nie będą ujawniane ani przekazywane stronom trzecim.


Pliki cookie
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe umieszczone przez serwer na komputerze użytkownika, aby informować serwer o odwiedzeniu przez użytkownika konkretnej strony internetowej oraz przekazaniu innych parametrów systemowych uzyskanych za pośrednictwem funkcji znajdujących się na stronie. Pliki cookie mogą być tymczasowe (lub pliki sesyjne, usuwane natychmiast po zakończeniu sesji) lub stałe (przechowywane na stałe na twardym dysku użytkownika, jeśli nie zostaną przez niego usunięte).
Niniejsza strona wykorzystuje sesyjne i stałe, aby:

anonimowo śledzić sesje internetowe;
poprawić funkcjonalność strony;
dopasować usługi do potrzeb użytkownika
dodatkowo analizować modele poruszania się po stronie.

Stałe pliki cookie mogą przechowywać dane osobowe wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik dokonał rejestracji lub wyraził zgodę na przechowywanie danych osobowych podanych na stronie. Ponadto nasz serwer wykrywa tylko przypadki, kiedy użytkownik, który powrócił na stronę, nie odpowiada danemu plikowi cookie. 


 Zgromadzone dane nie będą ujawniane ani przekazywane stronom trzecim.
W zależności od ustawień przeglądarki użytkownik ma możliwość zablokowania plików cookie lub wybrania, które pliki cookie będzie akceptował. W takim przypadku niektóre funkcjonalności strony mogą być niedostępne, a niektóre strony internetowe mogą nie wyświetlać treści prawidłowo.

Dane dobrowolnie przekazane przez użytkownika
Użytkownik musi podać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, itp.) wyłącznie wtedy, gdy kontaktuje się z nami lub prosi o świadczenie usług dostępnych na naszej stronie. W takim przypadku zawsze pojawia się uprzednio odpowiednia informacja oraz prośba o wyrażenie odpowiedniej zgody przez użytkownika. Opcjonalne, wyraźne i dobrowolne przekazanie danych osobowych oznacza zgodę na przetwarzanie takich danych w celu i w zakresie wskazanych w odpowiednich powiadomieniach.


Opcjonalne przekazanie danych
Użytkownik może przekazać Teddy SpA swoje dane osobowe za pośrednictwem formularzy opcjonalnego, wyraźnego i dobrowolnego przekazania informacji dostępnych na stronie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adresy podane na stronie. Nieprzekazanie wymaganych danych może uniemożliwić spółce świadczenie określonych usług.


Sposoby przetwarzania
Dane osobowe są przetwarzanie przy pomocy ręcznych lub elektronicznych narzędzi w celu archiwizowania ich dla celów, dla których zostały zgromadzone. Aby zapobiec utracie danych, niezgodnemu z prawem lub niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieupoważnionemu dostępowi, stosowane są określone środki bezpieczeństwa.


Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest spółka Teddy SpA, Via Coriano 58, Gros Rimini, budynek 97, 47900 Rimini, tel. +378 0549 301411, faks +378 0549 383430. Aby uzyskać więcej informacji, należy wysłać wiadomość na adres: privacy@teddy.it.
Prawa podmiotu danych
Zgodnie z art. 7 dekretu legislacyjnego 196/2003 (prawo wglądu do danych osobowych i inne prawa), podmiot danych, którego dane osobowe dotyczą, ma prawo:
1. otrzymać potwierdzenie, czy jego dane osobowe są przechowywane, nawet w przypadku, gdy nie zostały jeszcze zapisane, oraz otrzymać taką wiadomość w czytelnej formie;
2. zostać poinformowanym:
a) o pochodzeniu danych osobowych;
b) o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych;
c) o wykorzystywanym programie, jeżeli dane są przetwarzane elektronicznie;
d) kto jest administratorem danych, kto przetwarza dane oraz kto jest ich przedstawicielem; 
e) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe mogą być ujawniane lub którzy mogą je otrzymać jako wyznaczeni krajowi przedstawiciele, przetwarzający dane lub osoby odpowiedzialne;


3. żądać:
a) aktualizacji, korekty, lub jeśli leży to w jego interesie scalenia danych;
b) usunięcia, konwersji do anonimowej formy lub blokowania danych przetwarzanych nielegalnie, w tym danych, których ochrona nie jest konieczna w celu, dla którego zostały zgromadzone lub następnie przetwarzane;
c) zaświadczenia, że działania określone w podpunktach a) i b) zostały zgłoszone, również w odniesieniu do ich treści, osobom, którym dane zostały ujawnione lub przekazane, za wyjątkiem przypadków gdy jest to niemożliwe lub gdy wymaga nakładu wysiłków nieproporcjonalnie dużych w stosunku do prawa, które ma być chronione;


4. nie wyrazić zgody w całości lub w części:
a) przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z prawem, nawet gdy wykorzystanie jest istotne dla celu, w jakim dane zostały zgromadzone;
b) przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania materiału reklamowego lub marketingu bezpośredniego lub badania rynku lub przesyłania wiadomości komercyjnych;


Anulowanie subskrypcji newsletterów, list mailingowych i wiadomości SMS
Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązkiem informowania, o którym mowa we włoskim dekrecie legislacyjnym nr 196 z czerwca 2003 r. Użytkownicy mają prawo żądania zmiany, poprawy i/lub usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez Teddy Spa, zgodnie z art. 7 ww. dekretu.


1. Aby zrezygnować z otrzymywania newslettera, należy anulować subskrypcję, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym newsletterze lub wysyłając wiadomość e-mail bezpośrednio na adres: privacy@teddy.it i podać następujące informacje: „Trn”, imię i nazwisko, adres e-mail. Po otrzymaniu e-maila adres e-mail zostanie usunięty.
2. Aby zrezygnować z otrzymywania SMS-ów, należy przesłać SMS o treści UNSUBSCRIBE [z ang.rezygnuj z subskrypcji] na numer +393351984932.


Skargi należy wysyłać e-mailem na adres:  privacy@teddy.it.Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodna jest z dekretem legislacyjnym nr 196/03 - Ustawa o ochronie danych osobowych - tekst jednolity.
Wypełnienie i przesłanie niniejszego formularza oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie wskazanych w informacji poniżej, zgodnie z art. 13 dekretu legislacyjnego nr 196/03.INFORMACJA O ŚWIADCZENIU USŁUG HANDLU ELEKTRONICZNEGO
1. Zgodnie z art. 13 dekretu legislacyjnego nr 196/03 informuje się, że dane osobowe przekazane na własną bezpośrednią odpowiedzialność użytkownika poprzez opcjonalne i dobrowolne wysłanie lub wręczenie niniejszego formularza przetwarzane będą przez Teddy S.p.a. wyłącznie w celu świadczenia żądanych usług i w sposób określony w regulaminie opublikowanym w witrynie www.terranovastyle.com i w paragrafach poniżej.


Przyjmuje się, że osoba podająca dane ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich prawdziwość, oraz że w przypadku podania danych osoby poniżej 18 roku życia dokonanie rejestracji jest nadzorowane przez osobę dorosłą.


2. Ponadto informuje się, że niewyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych uniemożliwia uzyskanie dostępu do żądanej usługi.


3. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez specjalnie wyznaczonych do tego pracowników, przy zastosowania narzędzi ręcznych i informatycznych oraz w sposób określony w gwarancji bezpieczeństwa i poufności danych.


4. W koniecznych przypadkach przetwarzane dane osobowe mogą zostać przekazane stronom trzecim na żądanie organów sądowych lub w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych lub administracyjnych.


5. Dane nie zostaną ujawnione, ale przekazane stronom trzecim, które są upoważnione, mają prawo je otrzymać i zapewniają gwarancje, o których mowa w ww. dekrecie legislacyjnym nr 196/03.


6. Przetwarzane dane osobowe mogą być również przekazane stronom trzecim, które są częścią sieci Teddy S.p.a., jeśli będzie to konieczne dla świadczenia żądanych usług.


7. Administratorem danych jest spółka: TeddyS.p.a, Via Coriano 58, Gros Rimini, blocco 97, 47900 Rimini. Administrator danych jest również odpowiedzialny za dochowanie poufności Teddy S.p.a. W razie konieczności Teddy S.p.a. może wyznaczyć zewnętrzne podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych.


8. Na mocy art. 7 ww. dekretu legislacyjnego nr 196/03 przekazujący dane osobowe ma możliwość skorzystania z określonych praw, w tym z prawa żądania bezpłatnej aktualizacji, zmiany, scalenia i usunięcia danych przetwarzanych przez Teddy S.p.a.; w tym celu należy wysłać wiadomość na następujący adres e-mail:  privacy@teddy.it.


9. Anulowanie subskrypcji newsletterów, list mailingowych i wiadomości SMS: .
Aby zrezygnować z otrzymywania newslettera, należy anulować subskrypcję, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym newsletterze lub wysyłając wiadomość e-mail bezpośrednio na adres: privacy@teddy.it i podać następujące informacje: „Trn”, imię i nazwisko, adres e-mail. Po otrzymaniu e-maila adres e-mail zostanie usunięty.
Aby zrezygnować z otrzymywania SMS-ów, należy przesłać SMS o treści UNSUBSCRIBE [z ang.rezygnuj z subskrypcji] na numer +393351984932.