OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REGULUJĄCE ZAKUPY ON-LINE
Wersja uaktualniona 25 maja 2018

1. PRZEDMIOT

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży on-line (zwane dalej "OWS") dotyczą umowy (zwanej dalej "UMOWĄ") sprzedaży produktów odzieżowych oraz dodatków oznaczonych wyłącznym znakiem towarowym TERRANOVA® (zwanych dalej "PRODUKTAMI") oferowanymi przez Teddy S.p.A. – z siedzibą przy via Coriano 58, GROS RIMINI Blocco 97, 47924 Rimini, P.IVA (numer płatnika VAT) 00953910403 (zwanej dalej "TEDDY") – za pośrednictwem własnej strony internetowej www.terranovastyle.com (zwanej dalej "STRONĄ INTERNETOWĄ") użytkownikom STRONY INTERNETOWEJ (zwanymi dalej "KLIENTEM" lub "KLIENTAMI").

1.2. W niniejszych OWS pojęcie KLIENT lub KLIENCI oznacza "konsumenta" lub "konsumentów" zgodnie z artykułem 3, ust. 1, lit. a), dekretu legislacyjnego z 6 września 2005 roku, n. 206 (zwanym dalej  "KODEKSEM"), tj. "osobę fizyczną działającą w celach, które nie są związane z ewentualną działalnością gospodarczą lub zawodową ".

 

2. SKUTECZNOŚĆ I ZMIANY OWS

2.1. OWS dostępne są na STRONIE INTERNETOWEJ, aby umożliwić KLIENTOWI wygodne zapoznanie się z nimi przed rejestracją i przed dokonaniem zakupów PRODUKTÓW; rejestracja i przesłanie formularza zamówienia zakupu, równoważne jest z ich akceptacją, mogą być one przechowywane na komputerze KLIENTA oraz odtworzone w formie papierowej w postaci wydruku pliku, na którym są przechowywane.

2.2. OWS mające zastosowanie do sprzedaży PRODUKTÓW, to te opublikowane na STRONIE INTERNETOWEJ z dnia dokonania zamówienia dotyczącego PRODUKTÓW. KLIENT zatem zobowiązany jest do zapoznawania się z OWS za każdym razem, gdy ma zamiar dokonać zakupów na STRONIE INTERNETOWEJ.

2.3. Czysta tolerancja lub brak zakwestionowania ze strony TEDDY ewentualnego naruszenia przez KLIENTA zobowiązań zawartych w OWS, nie może być interpretowane jako dorozumiana akceptacja tegoż naruszenia, ani jako chęć do odstąpienia od ustaleń zawartych pomiędzy stronami.

 

3. REJESTRACJA I PROCEDURA ZAKUPU

3.1. KLIENT, który planuje dokonać zakupu PRODUKTÓW, powinien wyrazić ten zamiar rejestrując swoje dane i składając wniosek bezpośrednio na STRONIE INTERNETOWEJ gdzie, postępując zgodnie z określoną tam procedurą zakupu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, złoży swoje elektronicznego zamówienie zakupu (zwane dalej “ZAMÓWIENIEM”) i dokona odpowiedniej płatności.

3.2. W formularzu zamówienia znajduje się odsyłacz do OWS oraz zbiór podstawowych informacji na temat każdego z zamówionych artykułów wraz z ceną wyrażoną w Euro (uwzględniającą wszystkie należne podatki i opłaty), akceptowanych środków płatniczych, sposobów doręczenia nabytych produktów, kosztów wysyłki i doręczenia, a także należności związanych z wybranym środkiem płatniczym: KLIENT przed wysłaniem zamówienia zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z całą przedstawioną treścią oraz do wykrycia i poprawienia ewentualnych błędów popełnionych w trakcie wpisywania danych.

3.3. KLIENT może uzyskać dostęp do swego formularza wchodząc w zakładkę "PROFIL”, a jeśli chciałby anulować ZAMÓWIENIE lub zmienić ZAMÓWIENIE zwiększając lub zmniejszając ilość zamówionych wcześniej PRODUKTÓW, lub po prostu wprowadzając nowe artykuły lub zamieniając rzeczone PRODUKTY innymi, winien koniecznie przesłać e-mail na adres help@terranovastyle.com, o ile ekspedycja ich nie została już przez TEDDY potwierdzona w e-mailu potwierdzającym wysłanie (dalej zwanym “POTWIERDZENIEM WYSŁANIA”) o czym mowa poniżej w artykule 3.5

3.4. Po otrzymaniu ZAMÓWIENIA, TEDDY prześle KLIENTOWI e-mail z potwierdzeniem zamówienia (zwany dalej  “POTWIERDZENIEM ZAMÓWIENIA”), zawierający zbiór informacji dotyczących sprzedaży, i  przystąpi do wysłania ZAMÓWIENIA, z wyjątkiem przypadków opisanych w artykule  3.6. 

3.5. Realizacja wszystkich zamówień zakupu PRODUKTÓW zależy od ich dostępności, a tym samym od potwierdzenia ze strony TEDDY, która poinformuje o tejże dostępności przesyłając KLIENTOWI e-mailem POTWIERDZENIE WYSŁANIA 

3.6. Jeśli nie będzie możliwa realizacja ZAMÓWIENIA ze względu na niedostępność któregoś z zamówionych PRODUKTÓW, TEDDY w e-mailu poinformuje o tym KLIENTA prosząc o potwierdzenie ZAMÓWIENIA na zakup pozostałych dostępnych PRODUKTÓW. W każdym wypadku, niedostępność jednego lub więcej zamówionych PRODUKTÓW nie uprawnia automatycznie KLIENTA do unieważnienia całości ZAMÓWIENIA.

3.7. UMOWA między KLIENTEM a TEDDY regulowana jest przez ZAMÓWIENIE, POTWIERDZENIE WYSŁANIA i przez OWS (te ostatnie opublikowane na STRONIE INTERNETOWEJ), a także przez Politykę Ochrony Prywatności i Zasady E-commerce (zwane dalej łącznie “OCHRONĄ PRYWATNOŚCI”) opublikowane na STRONIE INERNETOWEJ.

 

4. PRAWA I OBOWIĄZKI TEDDY

4.1. TEDDY zobowiązuje się dostarczyć PRODUKTY w Polsce na adres i w terminie wskazanym przez KLIENTA w ZAMÓWIENIU. TEDDY nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dostawie spowodowane niedokładnym lub niekompletnym wypełnieniem ZAMÓWIENIA albo nieobecnością KLIENTA. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, nie mogą być zatem akceptowane skrytki pocztowe.

4.2. W przypadku całkowitego lub częściowego zwrotu PRODUKTÓW, w świetle prawa odstąpienia lub z tytułu prawnie należnej gwarancji, TEDDY, zgodnie z artykułami 10 i 11, ogranicza się tylko do zwrotu należnych kwot, i nie do zamiany, ani wymiany, gdyż nie są one przewidziane.

 

5. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

5.1. Wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość danych i poprawność informacji przekazanych TEDDY w trakcie rejestracji na STRONIE INTERNETOWEJ ponosi KLIENT, który zobowiązuje się do terminowego powiadamiania o ewentualnych zmianach dotyczących wprowadzonych danych.

5.2. KLIENT w fazie rejestracji i wysyłania ZAMÓWIENIA oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował OWS oraz dodatkowe informacje zawarte na STRONIE INTERNETOWEJ łącznie z OCHRONĄ PRYWATNOŚCI; że jest osobą pełnoletnią, mającą pełną zdolność do czynności prawnych. 

5.3. KLIENT, po zakończeniu procedury zakupu na STRONIE INTERNETOWEJ, zobowiązuje się do zabezpieczenia zarówno elektronicznej jak i wydrukowanej formy ZAMÓWIENIA oraz OWS, celem właściwego  przechowania ich, jak określono to powyżej w artykule 2.1. 

 

6. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

6.1. Zasadnicze cechy PRODUKTÓW zawarte są w poszczególnych kartach produktu na STRONIE INTERNETOWEJ.  Przedstawione obrazy i kolory produktów oferowanych do sprzedaży na STRONIE INTERNETOWEJ mogą nie odpowiadać dokładnie rzeczywistym, co zależy od ustawień przeglądarki internetowej oraz monitora, używanych w czasie korzystania z serwisu

6.2. TEDDY nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy dotykające KLIENTA powstałe podczas korzystania ze STRONY INTERNETOWEJ i podczas wykorzystywania technologii, będące konsekwencją okoliczności niezależnych od jej woli, takich jak, między innymi :

a) błędy, opóźnienia lub niemożność połączenia się przez KLIENTA ze STRONĄ INTERNETOWĄ podczas procedury sprzedaży;

b) błędy, opóźnienia lub niemożność przekazania KLIENTOWI informacji od TEDDY odnośnie sprzedaży PRODUKTÓW.

6.3. W każdym wypadku TEDDY zobowiązuje się, w marę swoich możliwości, rozwiązać mogące pojawić się problemy i zapewnić KLIENTOWI odpowiednią pomoc w szybkim i pozytywnym rozstrzygnięciu wyżej wymienionych problemów.

 

7. CENY I PŁATNOŚCI

7.1 Ceny PRODUKTÓW to te, które faktycznie ukazują się na STRONIE INTERNETOWEJ w momencie wystawienia ZAMÓWIENIA i , jeśli nie zostało to inaczej określone, należy interpretować je jako zawierające VAT. Do ceny każdego PRODUKTU podanej na STRONIE INTERNETOWEJ, doliczyć należy koszty wysyłki i doręczenia, a także ewentualne należności związane z wybranym środkiem płatniczym, które zostaną odpowiednio wyszczególnione i podliczone przed wystawieniem ZAMÓWIENIA, a następnie ujęte również w POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA.

7.2. Kwota równa łącznej wartości zakupionych PRODUKTÓW oraz kosztów wysyłki i doręczenia, zgodnie z opisem w ZAMÓWIENIU,  pobrana zostanie od KLIENTA dopiero w chwili wysłania PRODUKTÓW,  po uprzednim przesłaniu mu POTWIERDZENA WYSŁANIA, z wyjątkiem przypadków regulowanych  przez artykuły 7.3 i 8.3.

Art. 7.3. Płatności dokonać można kartą kredytową, za pomocą serwisu Pay Pal, za pobraniem czyli gotówką w momencie odbioru przesyłki. Płatności za pobraniem dokonywać będzie można tylko i wyłącznie z dostawą na adres odbiorcy 

7.4. Przy płatności karta kredytową KLIENT zobowiązuje się, na życzenie TEDDY, do przesłania kopii dokumentu tożsamości potwierdzającego rzeczywisty tytuł własności posiadacza użytej karty kredytowej, uściślając, że w przypadku nieprzesłania wymaganego dokumentu, TEDDY będzie mogła odrzucić płatność i anulować zamówienie.

 

8. DORĘCZENIE PRODUKTÓW KLIENTOWI

8.1. W chwili, gdy przewoźnik odpowiedzialny za dostarczenie PRODUKTÓW doręcza je KLIENTOWI, KLIENT powinien sprawdzić, czy opakowanie zastosowane w transporcie nie jest naruszone, uszkodzone, wilgotne lub w jakiejkolwiek formie zniszczone, nawet tylko na zamknięciach. Ewentualne nieprawidłowości powinny być natychmiast przy odbiorze PRODUKTÓW zgłoszone przewoźnikowi, poprzez wyszczególnienie ich w dokumencie dostawy.

8.2. KLIENT, w celu ułatwienia i przyspieszenia kontroli ewentualnych nieprawidłowości ze strony TEDDY, na przykład dotyczących ilości lub rodzaju PRODUKTÓW, będzie mógł wysłać e-mail o tym zawiadamiający na adres  help@terranovastyle.com.

8.3. W przypadku płatności za pobraniem, gotówką, jak podano w artykule 7.3, w chwili dostarczenia przesyłki, tylko i wyłącznie na adres odbiorcy, KLIENT powinien dysponować odliczoną kwotą w Euro wskazaną w ZAMÓWIENIU, obejmującą również koszty wysyłki, a także dodatkowe koszty związane z rodzajem wybranego sposobu doręczenia jak przedstawiono to również w POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA. Kurier nie przyjmuje czeków i nie wydaje reszty. W przypadku zwrotu należności konieczne będzie, aby KLIENT posiadał i podał w formularzu zwrotu (zwanym dalej “FORMULARZEM ZWROTU”) numer IBAN oraz dane właściciela rachunku bankowego.

 

9. DORĘCZNIE I ODBIÓR W SKLEPIE

9.1. KLIENT może swobodnie wskazać jako miejsce dostawy również jeden z wybranych przez siebie sklepów TERRANOVA® (zwany dalej SKLEPEM). W tym wypadku wysyłka oraz  doręczenie PRODUKTÓW jest bezpłatne.

9.2. W przypadku doręczenia przesyłki do SKLEPU, KLIENT będzie mógł odebrać PRODUKTY po 10 dniach od złożenia ZAMÓWIENIA, w przeciągu nie więcej niż 15 (piętnastu) dni, przybywając do SKLEPU osobiście lub wysyłając pośrednika i przedstawiając numer ZAMÓWIENIA lub dokument identyfikujący KLIENTA.

9.3. W przypadku trudności z dotrzymaniem terminów odbioru towaru w SKLEPIE, KLIENT powinien powiadomić o tym pisemnie TEDDY, przesyłając wiadomość na adres help@terranovastyle.com.

9.4. W przypadku odbioru opóźnionego, tj. po ponad 25 (dwudziestu pięciu) dniach od dnia złożenia ZAMÓWIENIA, bez pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim artykule, ryzyko utraty lub obniżenia jakości PRODUKTÓW ponosi KLIENT.

 

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

10.1.Z wyjątkiem przypadków regulowanych przez artykuł 12, KLIENT ma prawo odstąpić od umowy zawartej z TEDDY, bez żadnych sankcji i bez podawania powodu, w terminie 14 dni (czternastu) od dnia otrzymania lub odbioru ze sklepu, zakupionych na STRONIE INTERNETOWEJ PRODUKTÓW, pod warunkiem, że produkty, które mają być zwrócone (zwane dalej “ZWRACANYMI PRODUKTAMI”) będą nieuszkodzone, nienoszone, w szczególności dotyczy to bielizny, w nienaruszonym opakowaniu, posiadające oryginalne metki, naklejki, etykietki, jak reguluje to artykuł 10.4.

10.2. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, również częściowego, jedyne koszty obciążające klienta, to koszty wynikające ze zwrotu ZWRACANYCH PRODUKTÓW, których spłata powinna być dokonana  w pojedynczej płatności.

10.3. Jeżeli KLIENT zamierza skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym artykule powinien:

- wypełnić FORMULARZ ZWROTU podając numeryczny kod produktu lub ZWRACANYCH PRODUKTÓW, uzasadnienie zwrotu, określając, że chodzi o “dobrowolne odstąpienie od umowy”, a także podając numer IBAN oraz dane właściciela rachunku bankowego, jeśli płatności dokonano za pobraniem;

- skontaktować się z wybranym przez siebie spedytorem i przesłać w ciągu 14 (czternastu) dni od daty wysłania e-mailem powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwracane produkty na adres TEDDY S.p.a. - LOGISTICA B2C - Via Coriano 58, GROS RIMINI Blocco 97, 47924 Rimini (RN).

W tym przypadku KLIENT przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie tychże produktów podczas transportu, aż do momentu dostarczenia ich do TEDDY.

10.4. Wszystkie PRODUKTY posiadają identyfikującą je metkę, wewnętrzne etykietki i swoje opakowanie. Bielizna, w szczególności majtki, zabezpieczone są odpowiednią naklejką, w celu zapewnienia higieny produktu. TEDDY, w przypadku  gdy KLIENT korzysta z prawa do odstąpienia od umowy, ma prawo nie zaakceptować zwrotu ZWRACANYCH PRODUKTÓW, pozbawionych odpowiedniej metki, wewnętrznych etykietek lub naklejek, używanych, noszonych, pranych, uszkodzonych lub zmienionych pod względem właściwości podstawowych i  jakościowych oraz niespełniających wymogów higienicznych.

10.5. Jeżeli skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wykonywane jest zgodnie ze sposobem i w terminach określonych w niniejszym artykule, TEDDY prześle KLIENTOWI pocztą elektroniczną odpowiednie potwierdzenie przyjęcia ZWRACANYCH PRODUKTÓW oraz zwróci KLIENTOWI, za pomocą procedury bankowej, koszty poniesione w związku z nabyciem tychże produktów oraz odpowiednie, ewentualne koszty wysyłki i doręczenia, zgodnie z ustanowionymi zasadami i terminami, i w każdym przypadku, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym TEDDY została poinformowana o decyzji odstąpienia KLIENTA od umowy.

10.6. TEDDY, będzie tak czy inaczej mogła wstrzymać się ze zwrotem kwot do momentu, w którym otrzyma ZWRACANE PRODUKTY lub do chwili, kiedy KLIENT udowodni, że zostały one przez niego wysłane, w zależności od tego, która sytuacja nastąpi wcześniej .

 

11. ZWROT WADLIWYCH LUB NIEZGODNYCH Z UMOWĄ PRODUKTÓW

11.1. TEDDY zapewnia prawną gwarancję zgodności z warunkami i terminami określonymi przez prawo w odniesieniu do PRODUKTÓW nabytych przez KLIENTA, pod warunkiem, że PRODUKTY te wykorzystywane zostały właściwie, z zachowaniem należytej staranności, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i zgodnie z załączonymi do nich wskazaniami. 

11.2. W przypadku produktów wadliwych lub niezgodnych z tymi zamówionymi (zwanymi dalej “PRODUKTAMI WADLIWYMI”), KLIENT, bez żadnych wyjątków, winien wypełnić FORMULARZ ZWROTU podając numeryczny kod produktu oraz zwracanych PRODUKTÓW WADLIWYCH, uzasadnienie zwrotu “artykułu niespełniającego wymogów (WADLIWEGO)”; a także podając numer IBAN oraz dane właściciela rachunku bankowego jeśli płatności dokonano za pobraniem.

11.3. Teddy zobowiązuje się do 

- skontaktowania się ze spedytorem w celu zamówienia odbioru w terminie 14 (czternastu) dni od daty wysłania FORMULARZA ZWROTU;

- powiadomienia KLIENTA e-mailem o ustalonej dacie odbioru.

11.4. W chwili przekazania PRODUKTÓW WADLIWYCH odpowiedniemu spedytorowi, TEDDY zwalnia KLIENTA od jakiejkolwiek odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie tychże produktów podczas transportu.

11.5. TEDDY w momencie otrzymania przesyłki zawierającej PRODUKTY WADLIWE, zobowiązuje się do natychmiastowego przeprowadzenia kontroli zgłoszonych wad oraz przesłania KLIENTOWI e-mailem potwierdzenia otrzymania PRODUKTÓW WADLIWYCH wraz z dołączoną odpowiednią notą kredytową, a następnie zwrócenia KLIENTOWI, za pomocą procedur bankowych, kosztów poniesionych w związku z zakupem oraz ewentualnych kosztów wysyłki i doręczenia PRODUKTÓW WADLIWYCH, wydatki związane ze zwrotem ponosi TEDDY.

 

12. ZWROT W SKLEPIE

12.1. KLIENT może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w artykule 10 i/lub prawa do zwrotu wadliwych lub niezgodnych produktów, o którym mowa w artykule 11, dokonując zwrotu produktów również w SKLEPIE .

12.2.W przypadku prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w artykule 10, KLIENT, w terminie 28 (dwudziestu ośmiu) dni od daty otrzymania, pod wskazanym w zamówieniu adresem lub w SKLEPIE, zakupionych na STRONIE INTERNETOWEJ PRODUKTÓW, winien dostarczyć ZWRACANE PRODUKTY pracownikom SKLEPU, osobiście lub wysyłając pośrednika, wraz z kopią faktury sprzedaży otrzymanej w załączniku POTWIERDZENIA WYSYŁKI (zwaną dalej FAKTURĄ SPRZEDAŻY) oraz z kopią dokumentu tożsamości KLIENTA, jeśli tylko ZWRACANE PRODUKTY będą nieuszkodzone, nienoszone, w nienaruszonym opakowaniu, posiadające oryginalne metki i oryginalne etykietki jak reguluje to artykuł 10.4.

12.3. Jeśli dokonano płatności za pobraniem, KLIENT, po zwrocie w sklepie, winien na STRONIE INTERNETOWEJ wypełnić FORMULARZ ZWROTU podając numer IBAN oraz dane właściciela rachunku bankowego.

12.4. W przypadku skorzystania z prawa zwrotu produktów wadliwych lub niezgodnych z tymi zamówionymi, o których mowa w artykule 11, KLIENT, natychmiast po dostrzeżeniu wady, winien we właściwym terminie, dostarczyć PRODUKT WADLIWY/PRODUKTY WADLIWE pracownikom SKLEPU, osobiście lub wysyłając pośrednika, wraz z FAKTURĄ SPRZEDAŻY oraz z kopią dokumentu tożsamości KLIENTA, jeśli tylko zwracane produkty będą posiadać oryginalne etykietki wewnętrzne.

12.5. Jeśli dokonano płatności za pobraniem, KLIENT powinien postąpić jak określone to zostało w artykule 12.3

12.6. Pracownicy SKLEPU powinni jednocześnie wydać KLIENTOWI, lub pośrednikowi, odpowiedni dokument poświadczający przyjęcie zwrotu i niezwłocznie przystąpić do uruchomienia procedur bankowych mających na celu zwrot kosztów poniesionych w związku z zakupem ZWRACANYCH PRODUKTÓW i PRODUKTÓW WADLIWYCH, opisanych powyżej w artykułach 10.5 i 11.5, z zastrzeżeniem artykułów 12.3 i/lub 12.5.

 

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

13.1. TEDDY gwarantuje KLIENTOWI, iż dane osobowe zebrane w trakcie procesu sprzedaży PRODUKTÓW będą zawsze przetwarzane rzetelnie i według prawa, przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu postanowień zawartych w Rozporządzeniu UE 2016/679 (zwanym dalej “ROZPORZĄDZENIEM”) i zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym i warunkami określonymi w OCHRONIE PRYWATNOŚCI, opublikowanymi na STRONIE INTERNETOWEJ i mogącymi być wydrukowanymi.

13.2. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych odsyła się do artykułu o OCHRONIE PRYWATNOŚCI.  Należy pamiętać, że KLIENT w razie potrzeby dodatkowych wyjaśnień odnośnie przetwarzania danych osobowych i w razie potrzeby skorzystania z praw określonych w artykułach od 15 do 22 Rozporządzenia i zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym, w tym prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych, może napisać na adres e-mailowy help@terranovastyle.com lub adres TEDDY podany powyżej.

 

14. KOMUNIKATY

14.1 W razie konieczności uzyskania dodatkowej pomocy lub złożenia reklamacji dotyczących zakupionych PRODUKTÓW, KLIENT może kontaktować się z TEDDY pod następującym adresem e-mail help@terranovastyle.com.

 

15. PRAWO WŁAŚCIWE I KOMPETENCJE 

15.1. OWS regulowane są przez prawo włoskie, a w szczególności przez KODEKS i dekret ustawodawczy nr 70 z 9 kwietnia 2003 roku odnośnie specyfiki handlu elektronicznego.

15.2. Wszelkie spory, które mogą powstać w kwestii ważności, interpretacji, realizacji, rozwiązania niniejszych OWS i/lub poszczególnych zamówień zakupu, rozstrzyga, tylko i wyłącznie, i bez sądów konkurencyjnych, Sąd w Rimini wzajemnie, całkowicie i wyraźnie zrzekając się z każdego innego sądu.