POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
Wersja uaktualniona 25 maja 2018

Teddy S.p.A. przykłada wielką wagę co do zachowania należytej poufności oraz ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych osób, z którymi ma do czynienia.

Użytkownika tej strony internetowej uprasza się zatem o wcześniejsze zapoznanie się ze wszystkimi sekcjami niniejszego dokumentu, opisującego sposób zarządzania witryną internetową, traktującymi o przetwarzaniu danych osobowych osób z niej korzystających.

Dokument niniejszy pełni również funkcję informacyjną, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE  2016/679 oraz z mającym zastosowanie prawem krajowym odnośnie przetwarzania danych osobowych, dla wszystkich, którzy wykorzystują, dostępne drogą teleinformatyczną na stronie www.terranovastyle.com, usługi internetowe oferowane przez Teddy S.p.A.

Niniejsze informacje dostępne są i ważne tylko dla tej witryny i nie dla innych stron internetowych odwiedzanych ewentualnie przez użytkownika za pomocą linków znajdujących się na stronie. Teddy S.p.A. nie posiada żadnej kontroli nad owymi stronami ani nad stosowanymi przez nie procedurami, ze względu na poszanowanie zasad ochrony danych, dlatego więc sugerujemy, aby przed udostępnieniem danych osobowych, zapoznać się z przepisami ochrony poufności, do których stosują się te wszystkie podmioty,  z którymi będzie się miało do czynienia.

 

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Teddy S.p.A., z siedzibą przy via Coriano n. 58, Grosrimini, blocco 97, 47924, Rimini (RN), tel. +39 0541 301411, fax +39 0541 383430, email help@terranovastyle.com.

 

Inspektor ochrony danych

W stosownych przypadkach dane dotyczące inspektora ochrony danych, mogą być udostępnione na życzenie zainteresowanego, po przesłaniu prośby na adres poczty elektronicznej help@terranovastyle.com.

 

Rodzaje przetwarzanych danych oraz cele przetwarzania

Dane przeglądania

Systemy informatyczne i procedury programowe związane z obsługą tej witryny internetowej, gromadzą, w toku wykonywania zwykłej pracy, niektóre dane, których transmisja jest związana z wykorzystywaniem internetowych protokołów komunikacyjnych. Chodzi tu o informacje, które zbierane są nie w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi osobami, lecz które ze względu na swój charakter, mogą pozwolić na identyfikacje użytkowników poprzez przetwarzanie i kojarzenie ich z danymi posiadanymi przez osoby trzecie.

Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen urządzeń wykorzystywanych przez użytkowników, za pomocą których łączą się oni ze stroną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, godzinę żądania, sposób, w jaki żądanie zostało przesłane do serwera, rozmiary pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny opisujący status odpowiedzi uzyskanej z serwera (pomyślna, błędna, itd.) oraz inne parametry odnoszące się do systemów operacyjnych i środowiska informatycznego użytkownika. 

Dane te wykorzystywane będą  tylko w celu pozyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania ze strony i sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w sekcji “komunikacja i przesyłanie danych”, dane te nie są udostępniane osobom trzecim ani rozpowszechniane.

 

Cookies

Plik "cookie" to niewielkich rozmiarów plik tekstowy przesłany z serwera internetowego na urządzenie użytkownika, który ma na celu przekazywanie na serwer informacji o wejściach użytkownika na określoną stronę internetową i  innych ewentualnych wiadomości uzyskanych z systemowych parametrów odczytu za pośrednictwem funkcji zawartych w witrynie internetowej. Pliki cookies mogą być "tymczasowe" (inaczej sesyjne, wykasowywane po zamknięciu przeglądarki) lub "stałe" (pozostające na twardym dysku urządzenia użytkownika, chyba że sam użytkownik je usunie).

Ta strona internetowa używa cookies sesyjnych i cookies stałych aby:

  • śledzić sesje przeglądania w sposób anonimowy;
  • usprawnić przeglądanie strony internetowej;
  • dostosować usługi do potrzeb użytkownika;
  • analizować w sposób zbiorczy wzorce ruchu na stronie.

Cookies stałe, z których korzystamy, mogą przechowywać osobiste dane identyfikacyjne wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik zarejestrował się na stronie lub zezwolił na przechowywanie osobistych danych identyfikacyjnych wprowadzonych na tę stronę. W przeciwnym razie nasz serwer odczytuje tylko, że niezidentyfikowany użytkownik, z tym konkretnym plikiem cookie, powrócił na stronę.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w sekcji “komunikacja i przesyłanie danych”, dane te nie są udostępniane osobom trzecim ani rozpowszechniane.

Użytkownik ma możliwość, w funkcjach wykorzystywanej przeglądarki, wyłączyć lub zezwolić na selektywne użycie plików cookies. W tym wypadku przeglądanie może nie być równie płynne,  niektóre funkcje witryny mogą nie być dostępne, a niektóre strony internetowe mogą nie być wyświetlane w sposób prawidłowy.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z pełną wersją dokumentu informacyjnego

 

Dane dostarczane dobrowolnie przez użytkownika

Użytkownik proszony jest o podanie danych osobowych (np. imię, nazwisko, adres poczty internetowej, itd.) tylko wtedy, gdy pragnie się z nami skontaktować lub skorzystać z usług oferowanych przez naszą stronę.  W takim wypadku, użytkownik otrzymuje na ten temat odpowiednie informacje, a kiedy jest to konieczne, proszony jest o wyrażenie zgody. Przetwarzanie danych udostępnionych przez użytkownika będzie przeprowadzane zgodnie z celami i sposobami opisanymi w niniejszym dokumencie informacyjnym oraz szczegółowymi informacjami każdorazowo udostępnianymi.

 

Sposób przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są przy użyciu narzędzi ręcznych lub informatycznych, aby osiągać cele, dla których zostały zgromadzone. Podjęte zostały szczególne środki bezpieczeństwa, aby zapobiegać ich utracie, niezgodnemu z prawem i niewłaściwemu wykorzystywaniu, a także nieuprawnionemu do nich dostępowi. Dane przetwarzane będą przez personel bezpośrednio podlegający Teddy S.p.A. i/lub osoby fizyczne lub prawne specjalnie do tego mianowane, jak delegaci, stosownie powołane podmioty i wyznaczone przez nich osoby odpowiedzialne za przetwarzanie.

 

Podstawa prawna

Dane przetwarzane za pośrednictwem tej strony internetowej oraz usług udostępnianych za jej pomocą, przetwarzane są za zgodą i/lub na podstawie postanowień umownych.

 

Podmioty przetwarzania 

Podmiotami przetwarzania są wszyscy użytkownicy strony internetowej lub usług udostępnianych za jej pośrednictwem, powyżej 16 roku życia lub powyżej 18 roku życia jeśli przewiduje tak odrębny dokument informacyjny

 

Opcjonalne udostępnianie danych

Użytkownik może swobodnie zdecydować czy podać lub nie własne dane osobowe Teddy S.p.A. za pośrednictwem niniejszej strony internetowej i/lub usług z nią związanych. Niedostarczenie danych, wskazanych indywidualnie w dokumencie informacyjnym dostarczonym użytkownikowi, może spowodować niemożność zrealizowania przez Teddy S.p.A żądanej usługi.

 

Komunikacja i przesyłanie danych 

Dostarczane dane nie będą w żadnym wypadku rozpowszechniane ani ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów, mających prawnie uzasadniony lub nakazany przez władze dostęp do danych,, a także podmiotów, również zewnętrznych i/lub zagranicznych, z których pomocy Teddy S.p.A. korzysta przy wykonywaniu czynności związanych z obsługą i/lub wspomaganiem zarządzania oferowanymi usługami i korzyściami z nimi związanymi, włączając w to dostawców rozwiązań dotyczących oprogramowania, aplikacji internetowych oraz magazynowania również za pośrednictwem cloud computing.

Uprzedza się, że aby świadczyć opisane powyżej usługi, gromadzone dane będą mogły być przesłyane na serwery, znajdujące się w państwach spoza UE.  W takiej sytuacji Teddy S.p.A. zagwarantuje podjęcie odpowiednich środków w zakresie ochrony bezpieczeństwa, zgodnie z wymogami Rozporządzenia. Dodatkowe informacje mogą być udostępnione na życzenie zainteresowanego po przesłaniu prośby na adres poczty elektronicznej help@terranovastyle.com.

 

Czas przetwarzania

O ile nie określono inaczej w odrębnych dokumentach informacyjnych, przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie przez cały czas korzystania zainteresowanego z niniejszej strony internetowej i związanych z nią usług. W razie cofnięcia zgody, dane osobowe będą przechowywane przez Teddy S.p.A. dla celów dowodowych z zakresu wypełnienia zobowiązań, aż do całkowitej ich dezaktualizacji.

 

Prawa zainteresowanych

Podmioty, których dotyczą dane osobowe będą mogły w dowolnym momencie skorzystać z praw im przyznanych w stosunku do Administratora zgodnie z art. od 15 do 22 Rozporządzenia oraz z mającym zastosowanie prawem krajowym odnośnie przetwarzania danych osobowych. W szczególności będą mogły:

  1. uzyskać dostęp do danych, aby otrzymać potwierdzenie istnienia lub nie, danych osobowych ich dotyczących, nawet jeśli nie zostały one jeszcze zarejestrowane, i zostać o tym powiadomione w zrozumiałej formie;
  2. uzyskać informacje dotyczące pochodzenia danych osobowych, celów i sposobów przetwarzania; zasad, w przypadku przetwarzania z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych; danych identyfikacyjnych administratora, podmiotów i wyznaczonego przedstawiciela; podmiotów lub grupy podmiotów, którym dane osobowe mogą zostać przekazane lub, które mogą się o nich dowiedzieć jako mianowani przedstawiciele państwowi, podmioty lub osoby odpowiedzialne;
  3. uzyskać uaktualnienie, sprostowanie lub uzupełnienie danych, jak również możliwość ich przeniesienia;
  4. uzyskać usunięcie,  ograniczenie, przekształcenie w sposób anonimowy lub zablokowanie przetwarzanych danych, w tym również i tych, których przechowywanie nie jest wymagane dla celów, w których zostały zgromadzone lub dalej przetworzone;
  5. otrzymać oświadczenie, iż wyżej wymienione operacje zostały podane do wiadomości tym, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe lub kiedy wymagać to będzie zastosowania środków wyraźnie nieproporcjonalnych w stosunku do objętego ochroną prawa;
  6. z uzasadnionych przyczyn sprzeciwić się, całościowemu lub częściowemu przetwarzaniu dotyczących ich danych osobowych, nawet jeśli cele, dla których się je gromadzi są istotne, oraz przetwarzaniu dotyczących ich danych osobowych, w celu przesyłania materiałów reklamowych lub bezpośredniej sprzedaży lub badań rynku lub informacji handlowej.

Zainteresowany ma również prawo złożyć skargę organowi nadzorczemu, którym jest we Włoszech “Urząd Ochrony Danych Osobowych”.

Zainteresowany ma ponadto prawo wycofać w dowolnym momencie zgodę na przetwarzanie danych.

Aby skorzystać z takich praw, zainteresowany będzie mógł zwrócić się bezpośrednio do Administratora przetwarzania danych, pisząc na następujący adres e-mail: help@terranovastyle.com.


NEWSLETTER I INFORMACJE HANDLOWE

Wykorzystywanie danych osobowych do wysyłania biuletynów i/lub informacji handlowych odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez użytkownika

Aby przerwać przesyłanie biuletynów i/lub informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej wystarczy postąpić zgodnie z instrukcjami zawartymi w ostatnim otrzymanym e-mailu lub przesłać wiadomość na adres a help@terranovastyle.com wpisując: " Trn", imię, nazwisko i adres mail, na który należy przerwać wysyłanie wiadomości. Po otrzymaniu takiego maila unieważnimy wysyłanie.

Aby przerwać przesyłanie sms-ów wystarczy na numer +393666369292, wysłać sms-em, z numeru, na który nie chce się otrzymywać wiadomości,  słowo "cancellami" (bez cudzysłowu).


DANE KONTAKTOWE

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem tej witryny i/lub usług z nią związanych, można uzyskać pisząc na adres e-mail help@terranovastyle.com lub  do Teddy S.p.A., via Coriano n. 58, Grosrimini, blocco 97, 47924, Rimini (RN), tel. +39 0541 301411, fax +39 0541 383430.