INFORMACJE NA TEMAT E-COMMERCE
Wersja uaktualniona 25 maja 2018

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 (dalej zwanego również tylko “Rozporządzeniem”) oraz z mającym zastosowanie prawem krajowym odnośnie przetwarzania danych osobowych, niniejsze informacje zostają udostępnione w celu poinformowania zainteresowanych o celach i sposobach wykorzystania danych przez nich dostarczonych, przy zawieraniu  umów regulowanych przez Ogólne Warunki Sprzedaży on-line, zwanymi dalej  “OWS”, dostępnymi na stronie internetowej www.terranovastyle.com.

Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie informacji zawartych w Polityce Ochrony Prywatności opublikowanych na tejże stronie www.terranovastyle.com

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest è Teddy S.p.A., z siedzibą przy via Coriano n. 58, Grosrimini, blocco 97, 47924, Rimini (RN), tel. +39 0541 301411, fax +39 0541 383430, email help@terranovastyle.com.

Cele przetwarzania

Przetwarzanie przeprowadzane będzie w celu wykonania zobowiązań wynikających z zawarcia umów  podlegających OWS.

Sposób przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są przy użyciu narzędzi ręcznych lub informatycznych, aby osiągać cele, dla których zostały zgromadzone. Podjęte zostały szczególne środki bezpieczeństwa, aby zapobiegać ich utracie, niezgodnemu z prawem i niewłaściwemu wykorzystywaniu, a także nieuprawnionemu do nich dostępowi.

Dane przetwarzane będą przez personel bezpośrednio podlegający Teddy S.p.A. i/lub osoby fizyczne lub prawne specjalnie do tego mianowane, jak delegaci, stosownie powołane podmioty i wyznaczone przez nich osoby odpowiedzialne za przetwarzanie

 

Podstawa prawna

Przetwarzania opisanego w niniejszym dokumencie informacyjnym, dokonuje się zarówno na podstawie wyrażonej zgody jak i na podstawie postanowień umownych.

 

Podmioty przetwarzania

Podmiotami przetwarzania są wszyscy pełnoletni klienci Teddy S.p.A., którzy dokonują zakupów artykułów na stronie e-commerce www.terranovastyle.com.

Komunikacja i przesyłanie danych 

Dostarczane dane nie będą w żadnym wypadku rozpowszechniane ani ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów, mających prawnie uzasadniony lub nakazany przez władze dostęp do danych, a także podmiotów, również zewnętrznych i/lub zagranicznych, z którymi niezbędne jest komunikowanie się w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych lub administracyjnych, lub też podmiotów, które Teddy S.p.A. wykorzystuje przy wykonywaniu czynności instrumentalnych i/lub uzupełniających, służących wypełnieniu zobowiązań wynikających z zawierania umów regulowanych przez OWS, i/lub w każdym razie, związanych z oferowanymi usługami.

Uprzedza się, że aby wykonywać opisane powyżej działania, gromadzone dane będą mogły być przesyłane na serwery, znajdujące się w państwach spoza UE. W takiej sytuacji Teddy S.p.A zagwarantuje podjęcie odpowiednich środków w zakresie ochrony bezpieczeństwa, zgodnie z wymogami Rozporządzenia. Dodatkowe informacje mogą być udostępnione na życzenie zainteresowanego po przesłaniu prośby na adres poczty elektronicznej help@terranovastyle.com.

Czas przetwarzania

Przetwarzanie danych odbywać się będzie przez czas niezbędny do wykonania zobowiązań wynikających z zawarcia umów  podlegających OWS. W każdym wypadku, dane osobowe będą przechowywane przez Teddy S.p.A. dla celów dowodowych z zakresu wypełnienia zobowiązań, aż do całkowitej ich dezaktualizacji.

Opcjonalne udostępnianie danych

Zainteresowany może swobodnie zdecydować, czy podać lub nie, własne dane osobowe Teddy S.p.A., niemniej, niedostarczenie danych może spowodować niemożność zawarcia umów podlegających OWS i/lub wypełnienia wynikających z nich zobowiązań.

Inspektor ochrony danych

W stosownych przypadkach dane dotyczące inspektora ochrony danych, mogą być udostępnione na życzenia zainteresowanego po przesłaniu prośby na adres poczty elektronicznej help@terranovastyle.com.

Prawa zainteresowanych

Podmioty, których dotyczą dane osobowe będą mogły w dowolnym momencie skorzystać z praw im przyznanych w stosunku do Administratora, zgodnie z art. od 15 do 22 Rozporządzenia oraz z mającym zastosowanie prawem krajowym odnośnie przetwarzania danych osobowych. W szczególności będą mogły:

  1. uzyskać dostęp do danych, aby otrzymać potwierdzenie istnienia lub nie, danych osobowych ich dotyczących, nawet jeśli nie zostały one jeszcze zarejestrowane, i zostać o tym powiadomione w zrozumiałej formie;
  2. uzyskać informacje dotyczące pochodzenia danych osobowych, celów i sposobów przetwarzania; zasad, w przypadku przetwarzania z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych; danych identyfikacyjnych administratora, podmiotów i wyznaczonego przedstawiciela; podmiotów lub grupy podmiotów, którym dane osobowe mogą zostać przekazane lub, które mogą się o nich dowiedzieć jako mianowani przedstawiciele państwowi, podmioty lub osoby odpowiedzialne;
  3. uzyskać uaktualnienie, sprostowanie lub uzupełnienie danych, jak również możliwość ich przeniesienia;
  4. uzyskać usunięcie,  ograniczenie, przekształcenie w sposób anonimowy lub zablokowanie przetwarzanych danych, w tym również i tych, których przechowywanie nie jest wymagane dla celów, w których zostały zgromadzone lub dalej przetworzone;
  5. otrzymać oświadczenie, iż wyżej wymienione operacje zostały podane do wiadomości tym, którym dane zostały  przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe lub  kiedy wymagać to będzie zastosowania środków wyraźnie nieproporcjonalnych w stosunku do objętego ochroną prawa;
  6. z uzasadnionych przyczyn sprzeciwić się, całościowemu lub częściowemu przetwarzaniu dotyczących ich danych osobowych, nawet jeśli cele, dla których się je gromadzi są istotne, oraz przetwarzaniu dotyczących ich danych osobowych, w celu przesyłania materiałów reklamowych lub bezpośredniej sprzedaży lub badań rynku lub też informacji handlowej.

Zainteresowany ma również prawo złożyć skargę organowi nadzorczemu, którym jest we Włoszech “Urząd Ochrony Danych Osobowych”.

Zainteresowany ma ponadto prawo wycofać w dowolnym momencie zgodę na przetwarzanie danych.

Aby skorzystać z takich praw, zainteresowany będzie mógł zwrócić się bezpośrednio do Administratora przetwarzania danych, pisząc na adres e-mail: help@terranovastyle.com.