Enter
Shopping bag [0]

Close Recently added item(s)

You have no items in your shopping cart.

FIDELITY CARD

ПРАВИЛНИК НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ “WE TERRANOVA” БЪЛГАРИЯ

Уважаеми клиенти, това е правилника на нашата програма за лоялни клиенти.
Организатор > Организатор на програмата за лоялни клиенти WE TERRANOVA (наричана "ПРОГРАМА”) е Teddy S.p.A (Теди АД), със седалище и адрес на управление в Rimini, Via Coriano 58, GrosRimin bl. 97 (гр.Римини (Италия), ул. Кориано 58, бл. ГросРимини 97), пощенски код 47924, ДДС номер 00953910403.
Предмет на ПРОГРАМАТА > Предмет на ПРОГРАМАТА са търговски промоции и маркетингови мероприятия на продукти с марка Terranova® (Теранова) и/или продукти, продавани в марковите магазини Terranova® (Теранова) чийто собственик е дружество Teddy S.p.A. (Теди АД), със седалище и адрес на управление в Rimini , Via Coriano 58, GrosRimin bl. 97 (гр.Римини (Италия), ул. Кориано 58, бл. ГросРимини 97), пощенски код 47924, ДДС номер 00953910403.
Получатели > Получатели на промоциите и предимствата предвидени в промоционалните инициативи са пълнолетните потребители, участващи в ПРОГРАМАТА. Регистрацията е безплатна и може да бъде направена във всеки магазин на Terranova (Теранова), чрез мобилно приложение WE TERRANOVA или, ако и когато е налично, чрез онлайн формата за регистрация на сайта www.terranovastyle.com.
Валидност > За да се възползват от предимствата участниците в ПРОГРАМАТА, следва да показват на касата своята Карта за лоялност или мобилно приложение, преди да бъде издаден касовият бон или чрез достъп в определеното за целта пространство на сайта www.terranovastyle.com, преди потвърждение на покупката. ПРОГРАМАТА за лоялност е безсрочна, както и Картата за лоялност и мобилното приложение. Промоциите и предвидените за участниците предимствата в ПРОГРАМАТА ще бъдат валидни при сроковете и условията, които всеки път ще бъдат съобщавани на участниците и/или изложени в магазините на Terranova (Теранова) и на сайта www.terranovastyle.com. Участващите в ПРОГРАМАТА могат да натрупват предимства от отделни инициативи, към които се присъединяват, заедно с допълнителни промоции или други промоционални инициативи, освен ако, не е посочено друго в глава “Информация”.
Участието в ПРОГРАМАТА може да бъде временно спряно или блокирано, по преценка на Организатора, в случай на неправомерно и/или незаконно използване на промоциите и предимствата, предмет на тази ПРОГРАМА.
Информация > Участниците ще бъдат уведомени за характера на промоциите в магазините и/или чрез електронна поща и/или текстово съобщение SMS. Регламента на отделните промоции е на разположение в магазините на Terranova (Теранова) и в раздела посветен на ПРОГРАМА WE TERRANOVA на сайта www.terranovastyle.com.
Заличаване > За да спрете да получавате имейли от Terranova (Теранова) просто следвайте указанията, посочени в долната част на страницата в един от вече получените имейли. За да спрете да получавате текстови съобщения SMS, трябва да изпратите текстово съобщение с текст "заличаване" на номер +39.335.1984932. или да попълваните "формуляра" в раздел "Обслужване на клиенти" – "След продажбено обслужване" на сайта www.terranovastyle.com.
Приемане на Правилника > Участието в ПРОГРАМАТА и свързаните с нея инициативи се осъществява посредством приемане на всички клаузи, съдържащи се в настоящият документ Правилник > Правилника е публикуван в съответният раздел на сайта www.terranovastyle.com.
Информация относно обработката на лични данни.
Съгласно Директива 95/46 ЕО на Европейския парламент и на националните законодателства, регулиращи безопасността и обработването на лични данни в Европейската общност, Ви информираме, че личните данни, предоставени от Вас в момента на подписване на споразумението за Карта за лоялни клиенти, ще бъдат обработвани в съответствие с предвидените местните разпоредби и принципите на справедливост, законност, прозрачност и изискванията за поверителност.
Събиране обработка и съхраняване на получените данни > Данните се събират в България от дружество Итал-текс ООД, вписано в регистрите на “Български регистър на администраторите на лични данни“, като “Администратор на Лични Данни” в пълно съответствие с разпоредбите на местния “ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ” (Обн. ДВ. 1/4 януари 2002 и последващите изменения).
Личните данни, събрани в България, съгласно Директива 45/96 ЕО, която урежда обработването на лични данни в рамките на Европейската общност и както е предвидено в “ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ” (Обн. ДВ. 1/4 януари 2002 и последващите изменения), ще бъдат прехвърлени в Италия, където ще бъдат съхранявани и обработвани на италианска територия от Teddy Spa (Теди АД), със седалище и адрес на управление в Rimini Via Coriano, 58 (IT) (гр. Римини, ул. Кориано 58 (ИТАЛИЯ) в съответствие с разпоредбите на италианското законодателство - Законодателно постановление № 196/2003, известено в Италия като “Codice Privacy” (Кодекс за защита на личните данни).
Администратор на лични данни > Според италианското законодателство Администратор на лични данни е Теди SpA (Теди АД), със седалище и адрес на управление Via Coriano, 58 – 47924 Rimini, (ул. Кориано 58 – 47924 Римини). Teddy Spa (Теди АД) в рамките на собствените си прерогативи, може да се възползва от съдействието на специално назначени за целта мениджъри и/или служители, както е предвидено в съществуващото законодателство.
Реда и условията на обработка > Данните ще бъдат събирани и обработвани в България от Итал-текс ООД, с помощта на хартиен носител и/или електрони инструменти, трансфера на данните в Италия ще се осъществява по електронен път (чрез интернет) и ще бъде гарантирана тяхната цялост и поверителност.
Обработката на данните в Италия от Teddy Spa (Теди АД) ще се извършва с помощта на хартиен носител и/или електрони инструменти, със строго свързана с посочените по-горе цели логика и във всеки случай прилагайки процедури и мерки за защита на тяхната безопасност и поверителност.
Цели за обработка на данните > Целите за обработка на личните данни са следните:
a) издаване на Карта за лоялни клиенти и управление на дейностите, които не могат да се упражняват анонимно и са необходими на притежателите при използване и получаване на отстъпки и промоции, събиране на точки и достъп до други спомагателни услуги, използваеми посредством Картата, включително операции и/или конкурси с премии; б) с изрично предварително писмено съгласие извършване на маркетингови дейности, като например изпращане посредством - електронна поща и текстово съобщение SMS - на рекламни материали с информационно и/или промоционално съдържание, свързани с продукти или услуги предоставяни и/или популяризирани посредством Картата за лоялни клиенти, включително подаръци и безплатни мостри; в) с изрично предварително писмено съгласие, извършване на индивидуално или обобщено профилиране и проучване на пазара, чрез статистическа обработка на данни в обобщена форма, например анализ на избора на потребителите, или оценка на степента на удовлетвореност по отношение на предлаганите продукти и услуги.
Характер на предоставяне на данните и сфера на разпространение > За целите, посочени в буква а) от предходната алинея, предоставянето на данни е доброволно, но е необходима предпоставка и от съществено значение за издаване на Картата за лоялни клиенти, следователно отказа от предоставяне на данни, води до невъзможност от страна на заявителя да получи Картата. За целите, посочени в букви б) и в) от предходната алинея, предоставянето на данни е доброволно и всеки отказ за предоставяне на такива данни и даване на съответното съгласие, води до невъзможност от страна на Администратора да извършва директни маркетингови дейности по профилиране и статистическа обработка, но не засяга възможността от страна на заявителя да получи Картата за лоялни клиенти и да се възползва от предвидените и свързани с нея предимства. Обработката на данните ще се извършва от служители, пряко наети за целта от Администратора и/или от физически или юридически лица специално избрани за целта, като мениджъри и служители. При събиране на данните Итал-текс ООД ще се възползва от специално избран за целта собствен персонал. Предоставените данни в никакъв случай няма да се разпространяват или предоставят на трети страни, с изключение на тези, чието право на достъп до данни е признато от законови разпоредби, както и с изключение на външни лица и/или чуждестранни лица, които Администратора използва за извършване на инструментални и/или спомагателни дейности, за управление на Картата за лоялност и за предоставяне на предимствата свързани с нея, включително доставчици на софтуерни решения, уеб приложения и услуги за съхранение (Cloud Computing).
Уточнява се, че няма да се обработват данни, различни от събраните, освен ако не е дадено предварително писмено съгласие и предварително разрешение.
Права на заинтересованите страни > Лицето, притежател на личните данни, може по всяко време да упражни дадените му права по отношение на Администратора на лични данни, в съответствие с Директива 95/46 ЕО и националните закони, регулиращи безопасността и обработването на лични данни. По-конкретно позовавайки се на италианския закон, на основание чл. 7 от Законодателно постановление № 196/2003 има право: а)да получи потвърждение дали съществуват или не засягащи го лични данни, независимо дали вече са били записани, както и комуникиране на такива данни в разбираема форма; б)да получи информация относно източника на личните данни, целите и методите на обработката, логиката приложена към обработката, ако последната се извършва с помощта на електронни средства, идентификационните данни, засягащи Администратора на данни, обработчика на данни и представителя, обектите или категориите обекти до когото или до които личните данни могат да бъдат комуникирани и който или които може да научат въпросните данни в качеството си на установен представител на територията на страната, обработчик на данни или лице на ръководна длъжност; в)да получи актуализиране, коригиране или интеграция на данните; г) да поиска заличаване, анонимизиране или блокиране на данни, които са били незаконно обработени, в това число данни, чието задържане не е необходимо за целите, за които са били събрани или обработени впоследствие; д)да получи удостоверяване на ефекта на уведомяване, относно предходните действията спрямо обектите, до които данните са били комуникирани или разпространени, освен ако това изискване е невъзможно или включва изразено непропорционално усилие в сравнение с правото, което трябва да бъде защитено; е)да възрази в цялост или в частност, на законно основание, срещу обработката на засягащи го лични данни, дори ако те имат значение за целите на събирането, срещу обработката на засягащи го лични данни, когато тя се извършва с цел изпращане на рекламни материали или директна продажба или извършване на маркетингови проучвания или търговска комуникация. За да упражни правата си, заинтересованата страна, може да се обърне директно към Администратора на данни, на следния e-mail адрес: help@terranovastyle.com.