Všeobecné obchodní podmínky pro prodej on-line
Aktualizováno k 5/2017, pro Českou republiku

1. PŘEDMĚT

 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro prodej on-line (dále jen "VOP") vymezují a upřesňují smlouvu (dále jen "SMLOUVA") o prodeji oděvních výrobků a doplňků, které nesou výhradně značku TERRANOVA® (dále jen "VÝROBKY") a jsou nabízené společností Teddy S.p.a. - se sídlem na adrese Via Coriano 58, GROS RIMINI Blocco 97, 47924 Rimini, P.IVA (DIČ) 00953910403 (dále jen "TEDDY") -, a to prostřednictvím internetových stránek www.terranovastyle.com (dále jen "INTERNETOVÉ STRÁNKY") uživatelům těchto  INTERNETOVÝCH STRÁNEK (dále jen "ZÁKAZNÍK" nebo "ZÁKAZNÍCI").

 

1.2. Pro účely těchto VOP se termínem ZÁKAZNÍK nebo ZÁKAZNÍCI rozumí "spotřebitel" nebo "spotřebitelé"  ve smyslu článku č. 3, odst. 1, písm. a), legislativního dekretu ze dne 6. září 2005, č. 206 (dále jen "ZÁKONÍK"), neboli fyzická osoba, starší 18 let, plně svéprávná, která zde nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti".

 

2. ÚČINNOST A ZMĚNY VOP

2.1. Tyto VOP jsou k dispozici na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH, aby se s nimi měl ZÁKAZNÍK možnost snadno seznámit dříve, než provede registraci a uskuteční nákup VÝROBKŮ; okamžikem jejich přijetí se rozumí registrace a odeslání formuláře kupní objednávky, mohou být uloženy na počítači ZÁKAZNÍKA a reprodukovány na papírovém nosiči vytištěním souboru, ve kterém jsou obsaženy.

2.2. VOP platné pro prodej VÝROBKŮ jsou ty, jež jsou publikovány na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH v den objednávky příslušných VÝROBKŮ. Proto musí ZÁKAZNÍK nahlédnout do VOP pokaždé, když má v úmyslu uskutečnit určitý nákup na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH.

2.3. Pouhá tolerance či naopak chybějící popření ze strany společnosti TEDDY co se týče eventuálních nedodržení ZÁKAZNÍKEM ohledně ustanovení VOP, nemohou být interpretovány jako tichý souhlas s těmito nedodrženími, ani jako vůle zrušit ujednání mezi jednotlivými stranami.

 

3. REGISTRACE A PROCES NÁKUPU

3.1. ZÁKAZNÍK, který má v úmyslu uskutečnit nákup VÝROBKŮ, musí tuto svou vůli projevit zaregistrováním svých údajů a podaním žádosti přímo na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH, kde při procházení zde popsaným procesem nákupu uskuteční prostřednictvím počítače odeslání své elektronické kupní objednávky (dále jen “OBJEDNÁVKA”) a příslušnou platbu.

3.2. Objednávkový formulář obsahuje odkaz na VOP a souhrnný přehled informací o podstatných vlastnostech každého z objednaných výrobků a příslušnou cenu vyjádřenou v měně Euro (zahrnující všechny uplatněné daně a poplatky), o zvoleném způsobu placení, o způsobu dodání zakoupených výrobků, o nákladech za zaslání a doručení: před odesláním OBJEDNÁVKY musí ZÁKAZNÍK pozorně překontrolovat celý její obsah, zjistit a opravit případné chyby v zadání údajů.

3.3. ZÁKAZNÍK má možnost přístupu ke svému objednávkovému formuláři, a to v sekci "PROFIL” a v případě, že by chtěl přistoupit ke zrušení OBJEDNÁVKY případně provést úpravu OBJEDNÁVKY přidáním nebo ubráním množství VÝROBKŮ již prve objednaných, nebo ji pouze upravit buď vložením dalších artiklů nebo nahrazením VÝROBKŮ v ní uvedených, musí bezodkladně odeslat e-mail na adresu help@terranovastyle.com, avšak za předpokladu, že příslušná zásilka nebyla ještě potvrzena ze strany společnosti TEDDY e-mailem potvrzujícím vyřízení (dále jen “POTVRZENÍ O VYŘÍZENÍ”), jenž je popsán ve článku 3.5 těchto VOP. Po “ POTRVZENÍ O VYŘÍZENÍ” nelze objednávku změnit nebo zrušit.

3.4. Ihned po obdržení OBJEDNÁVKY, zašle společnost TEDDY ZÁKAZNÍKOVI e-mail potvrzující objednávku (dále jen “POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY”), obsahující souhrnný přehled obsahu informací ohledně prodeje, a přistoupí k výdeji OBJEDNÁVKY, s výjimkou případů upravených ve článku 3.6 těchto VOP.

3.5. Všechny objednávky VÝROBKŮ jsou podmíněny dostupností těchto výrobků, neboli potvrzením ze strany společnosti TEDDY, která bude ZÁKAZNÍKA o této dostupnosti informovat e-mailem prostřednictvím zaslání POTVRZENÍ O VYŘÍZENÍ.

3.6. V případě nevyřízení OBJEDNÁVKY, které je zaviněno nedostupností jednoho z objednaných VÝROBKŮ, bude TEDDY informovat ZÁKAZNÍKA prostřednictvím e-mailu a požádá ZÁKAZNÍKA o potvrzení OBJEDNÁVKY na nákup zbývajících dostupných VÝROBKŮ. Nedostupnost jednoho nebo více objednaných VÝROBKŮ každopádně neopravňuje ZÁKAZNÍKA automaticky ke zrušení celé OBJEDNÁVKY.

3.7. SMLOUVA mezi ZÁKAZNÍKEM a společností TEDDY se řídí OBJEDNÁVKOU, POTVRZENÍM O VYŘÍZENÍ, VOP a Prohlášením o ochraně osobních údajů (dále jen “PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ”), které jsou publikovány na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH.

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNOSTI TEDDY

4.1. TEDDY se zavazuje dodat VÝROBKY do České republiky na adresu a ve lhůtách, které ZÁKAZNÍK uvedl ve své OBJEDNÁVCE. TEDDY nenese odpovědnost za chyby v dodání způsobené nepřesným nebo neúplným vyplněním OBJEDNÁVKY nebo z důvodu neidetifikovatelnosti ZÁKAZNÍKA samotného. Zásilky jsou doručovány prostřednictvím kurýrní služby, nelze tudíž k jejich realizaci akceptovat poštovní schránky.

4.2. V případě celkového nebo částečného vrácení VÝROBKŮ v důsledku uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nebo zákonem garantované záruční lhůty, přistoupí společnost TEDDY v souladu s následujícími články 10 a 11 k navrácení příslušných částek, přičemž se nepředpokládá výměna ani náhrada zboží.

4.3. VÝROBKY zůstávají ve vlastnictví společnosti TEDDY až do úplného uhrazení kupní ceny.

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

5.1. ZÁKAZNÍK je jedinou osobou odpovědnou za pravdivost údajů a správnost informací jím poskytovaných společnosti TEDDY v okamžiku registrace na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH a zavazuje se informovat neprodleně o případných změnách v poskytovaných údajích.

5.2. ZÁKAZNÍK v okamžiku registrace a odeslání OBJEDNÁVKY prohlašuje, že četl, pochopil a přijal VOP a další informace nacházející se na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH včetně PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ; dále prohlašuje, že je plnoletý a že nebyl zbaven svéprávnosti.

5.3. ZÁKAZNÍK se zavazuje, že po ukončení procesu nákupu na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH uloží OBJEDNÁVKU a VOP, a to jak v elektronické tak v tištěné podobě, a to za účelem jejich uschování, jak předpokládá předcházející článek 2.1 těchto VOP.

 

6. POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

6.1. Podstatné vlastnosti VÝROBKŮ jsou na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH obsaženy uvnitř každého štítku produktu. Obrázky a barvy výrobků nabízených na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH nemusejí zcela odpovídat jejich skutečné podobě, a to z důvodu jejich zkreslení internetovým prohlížečem a monitorem používaným v okamžiku připojení k INTERNETOVÝM STRÁNKÁM.

6.2. Společnost TEDDY nenese žádnou odpovědnost za problémy vzniklé ZÁKAZNÍKOVI používáním INTERNETOVÝCH STRÁNEK a užívaných technologií, neboť tyto nepodléhají její vůli, jedná se například o:

a) chyby, zpoždění nebo nemožnost přístupu na INTERNETOVÉ STRÁNKY ze strany ZÁKAZNÍKA v průběhu procesu nakupování;

b) chyby, zpoždění nebo nemožnost ze strany ZÁKAZNÍKA příjmat sdělení od společnosti TEDDY v souvislosti s prodejem VÝROBKŮ.

6.3. Společnost TEDDY se v každém případě zavazuje, pokud to bude v jejích silách, řešit problémy, které by se mohly vyskytnout a poskytnout ZÁKAZNÍKOVI potřebnou asistenci, aby se dospělo k rychlému a uspokojivému řešení těchto problémů.

6.4. Veškeré výdaje spojené s připojením na INTERNETOVÉ STRÁNKY ze strany ZÁKAZNÍKA nese ZÁKAZNÍK.

 

7. CENY A PLATBY

7.1. Ceny VÝROBKŮ jsou uváděny v měně Euro a jsou souhrnně vyjádřeny v OBJEDNÁVCE ještě před jejím potvrzením (dále jen CENA/CENY) a, pokud není uvedeno jinak, jsou ceny uváděny včetně DPH. Ceny uvedené na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH, uvedené v místní měně, mají výhradně informativní povahu a jsou závislé na momentálním kurzu k měně Euro, tudíž z nich nelze vycházet pro stanovení přesné CENY. K CENÁM všech VÝROBKŮ musejí být připočteny náklady na jejich zaslání a dodání, které musejí být náležitě zdůrazněny a souhrnně vyjádřeny před odesláním OBJEDNÁVKY na následně rovněž v POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY.

7.2. Celková cena za nákup VÝROBKŮ a náklady na zaslání a dodání, jak jsou specifikovány v OBJEDNÁVCE, budou ZÁKAZNÍKOVI účtovány v okamžiku odeslání VÝROBKŮ, před kterým mu bude zasláno POTVRZENÍ O VYŘÍZENÍ.

7.3. Při platbě kreditní kartou se ZÁKAZNÍK zavazuje zaslat na vyzvání společnosti TEDDY kopii osobního dokladu dokazující, že je majitelem použité kreditní karty, přičemž pokud zákazník tento doklad nedoloží, může TEDDY platbu odmítnout a objednávku zrušit.

 

8. DODÁNÍ VÝROBKŮ ZÁKAZNÍKOVI

8.1. V okamžiku dodání VÝROBKŮ pověřenou dopravní firmou ZÁKAZNÍKOVI je ZÁKAZNÍK povinen překontrolovat, zda obal použitý při přepravě není porušený, poškozený, promočený nebo jinak znehodnocený, a to i co se týče jeho uzavíracích prvků. Případné závady musejí být v okamžiku převzetí PRODUKTŮ okamžitě oznámeny dopravní firmě a zaznamenány do příslušného předávacího protokolu.

8.2. ZÁKAZNÍK nás může z důvodu usnadnění a urychlení procesu kontroly případných nedostatků ze strany společnosti TEDDY, které se například týkají množství a typu VÝROBKŮ, kontaktovat e-mailem na adresehelp@terranovastyle.com.

 

9. DODÁNÍ S VYZVEDNUTÍM NA PRODEJNĚ

9.1. ZÁKAZNÍK může využít možnosti vybrat si jako místo dodání jednu z prodejen TERRANOVA® podle vlastního výběru (dále jen PRODEJNA): v tomto případě je zaslání i dodání VÝROBKŮ zdarma.

9.2. V případě dodání na PRODEJNU si ZÁKAZNÍK musí vyzvednout VÝROBKY počínaje 15. dnem následujícím po uskutečnění OBJEDNÁVKY, a to ve lhůtě dalších následujících 15 (patnácti) dnů, musí se dostavit buď osobně nebo prostřednictvím třetí osoby a prokázat se na PRODEJNĚ číslem OBJEDNÁVKY nebo nějakým jiným dokumentem sloužícím k identifikaci ZÁKAZNÍKA.

9.3. V případě, že ZÁKAZNÍK nemůže dodržet lhůty ohledně vyzvednutí zboží na PRODEJNĚ, musí o tom písemně uvědomit společnost TEDDY e-mailem na adresu: help@terranovastyle.com.

9.4. V případě opožděného vyzvednutí, neboli ve lhůtě delší než 30 (třicet) dní od uskutečnění OBJEDNÁVKY, pokud nebyla o této skutečnosti naše společnost předem písemně informována, jak je upraveno v předcházejícím odstavci, jde riziko ztráty či poškození PRODUKTŮ na vrub ZÁKAZNÍKA.

 

10. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1. ZÁKAZNÍK má právo odstoupit od smlouvy uzavřené se společností TEDDY, a to bez jakéhokoli penále a bez nutnosti udání důvodu, do 14 (čtrnácti) dnů po převzetí VÝROBKŮ zakoupených prostřednictvím INTERNETOVÝCH STRÁNEK, to vše pod podmínkou, že je vracené zboží neporušené, neobnošené, kompletní ve svém původním obalu, včetně všech visaček a originálních etiket a v případě produktů, které jsou vybaveny speciální hygienickou lepící páskou nebo hygienickou pečetí nebo fólií, platí výše uvedené jen v případě, že páska, pečeť nebo fólie nebyla porušena. Další podrobnosti stanoví zejména článek 10.3. a 10.4.

10.2. V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, a to i částečného, musí být vrácení VÝROBKŮ uskutečněno jednorázově.

10.3. Pokud chce ZÁKAZNÍK uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, jak je specifikováno v tomto článku, má povinnost:

- vyplnit formulář o vrácení zboží, kde uvede číselný kód vraceného artiklu nebo artiklů (dále jen “VRACENÉ VÝROBKY”) a jako důvod jeho vrácení uvede “svobodné odstoupení od smlouvy”;

- kontaktovat poskytovatele zásilkových služeb podle vlastního výběru a do lhůty 14 (čtrnácti) dnů následujících od sdělení e-mailovou zprávou o navrácení zboží zaslat vracené zboží na adresu společnosti TEDDY S.p.a. - LOGISTICA B2C - Via Coriano 58, GROS RIMINI Blocco 97, 47924 Rimini.

V tomto případě přechází na ZÁKAZNÍKA veškerá odpovědnost ohledně ztráty či poškození příslušného zboží během přepravy až do okamžiku jeho dodání společnosti TEDDY.

10.4. Všechny VÝROBKY jsou opatřeny identifikačním štítkem, vnitřní etiketou a vlastním obalem. Společnost TEDDY je v případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy ze strany ZÁKAZNÍKA oprávněna neakceptovat navrácení VRACENÝCH VÝROBKŮ, které byly příslušného štítku a vnitřních etiket, případně hygienických pásek, fólií či pečetí zbaveny a které byly používány, nošeny, vyprány, poškozeny nebo u nichž byly nějakým způsobem dotčeny jejich podstatné a jakostní vlastnosti.

10.5. Pokud je právo na odstoupení od smlouvy realizováno způsobem a ve lhůtách stanovených v tomto článku, odešle společnost TEDDY prostřednictvím elektronické pošty ZÁKAZNÍKOVI příslušné potrvzení o přijetí VRACENÝCH VÝROBKŮ a navrátí, a to bankovní cestou, ZÁKAZNÍKOVI náklady vynaložené na nákup těchto produktů a, pokud vznikly, i příslušné náklady na jejich zaslání a dodání ve stanovených lhůtách a stanoveným způsobem v každém případě však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy byly VRÁCENÉ VÝROBKY doručeny společnosti TEDDY.

10.6. Pokud ZÁKAZNÍK nesplní požadavky dle odst. 10.1 až 10.4. tohoto článku, může společnost TEDDY účtovat ZÁKAZNIKU přímé náklady na uvedení VÝROBKU do původního stavu za účelem dalšího prodeje, nebo odstoupení od smlouvy neakceptovat a vrátit ZÁKAZNÍKU zpět VÝROBEK na jeho náklady.

 

11. VRÁCENÍ VADNÉHO NEBO NEVYHOVUJÍCÍHO VÝROBKU

11.1. Společnost TEDDY poskytuje ohledně VÝROBKŮ zakoupených ZÁKAZNÍKEM zákonnou záruku v souladu s podmínkami a ve lhůtách, které jsou stanoveny zákonem, pod podmínkou, že jsou VÝROBKY a byly používány správným způsobem, s potřebnou péčí a v souladu s účelem jejich použití, jak je uvedeno v přiložených informacích o použití výrobku.


11.2. V případě, že je některý z výrobků vadný nebo odlišný od toho, co si zákazník objednal, (dále jen “VADNÉ VÝROBKY”), musí ZÁKAZNÍK bezpodmínečně vyplnit formulář o vrácení zboží (dále jen “FORMULÁŘ O VRÁCENÍ ZBOŽÍ”), ve kterém uvede číselný kód výrobku a VADNÝCH VÝROBKŮ, které má v úmyslu vrátit, a jako důvod k navrácení zboží uvede “NEVYHOVUJÍCÍ (VADNÝ) ARTIKL”.

11.3. Společnost TEDDY následovně:

- kontaktuje zásilkovou službu a objedná vyzvednutí zboží do 14 (čtrnácti) dnů od odeslání FORMULÁŘE O VRÁCENÍ ZBOŽÍ;

- prostřednictvím e-mailu oznámí ZÁKAZNÍKOVI stanovené datum vyzvednutí zboží.

11.4. Od okamžiku vyzvednoutí VADNÝCH VÝROBKŮ pověřenou zásilkovou službou zprošťuje společnost TEDDY ZÁKAZNÍKA jakékoli odpovědnosti v případě ztráty nebo poškození těchto výrobků v průběhu přepravy.

11.5. Jakmile obdrží společnost TEDDY zásilku obsahující VADNÉ VÝROBKY, provede kontrolu nahlášených vad a zašle ZÁKAZNÍKOVI elektronickou poštou příslušné potvrzení o přijetí VADNÝCH VÝROBKŮ a v příloze též příslušný dobropis, poté provede navrácení částky bankovním převodem, a to jednak nákladů ZÁKAZNÍKEM vynaložených na nákup a, pokud vznikly, též na zaslání a dodání VADNÝCH VÝROBKŮ, zatímco náklady v souvislosti s vrácením zboží jdou na vrub společnosti TEDDY.

11.6. V žádném případě není možné provádět vracení VADNÝCH VÝROBKŮ prostřednictvím kamenné prodejny.

 

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Společnost TEDDY zaručuje ZÁKAZNÍKOVI, že osobní údaje získané v souvislosti s prodejem VÝROBKŮ budou vždy zpracovávány zákonem předepsaným a korektním způsobem, za plného respektování pravidel stanovených legislativním dekretem ze 30. června 2003, č. 196 (dále jen “DEKRET”) v souladu s ustanoveními PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, které je přístupné na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH a lze si jej odtud vytisknout.

12.2. Pro jakékoli informace ohledně zpracování osobních údajů se odkazuje na informaci o zpracování těchto údajů, kterou společnost TEDDY poskytuje, ve smyslu čl. 13 DEKRETU ZÁKAZNÍKOVI v okamžiku jeho zaregistrování na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH. Dále připomínáme, že v případě potřeby zodpovězení jakýchkoli dalších dotazů ohledně problematiky zpracování osobních údajů (článek 7 DEKRETU) se může ZÁKAZNÍK obrátit na společnost TEDDY na adrese: privacy@teddy.it.

13. KOMUNIKACE

Pokud ZÁKAZNÍK potřebuje jakoukoli asistenci nebo v případě provedení reklamace co se týče zakoupených VÝROBKŮ, má možnost kontaktovat společnost TEDDY na následující e-mailové adrese: help@terranovastyle.com.

 

14. POUŽITÁ LEGISLATIVA A ŘEŠENÍ SPORŮ

14.1. Tyto VOP se řídí italským právním řádem.Pokud by kterékoliv ustanovení těchto podmínek bylo neplatné nebo nevymahatelné, , ostatní ustanovení zůstávají platná a jakékoliv neplatné nebo nevymahatelné ustanovení se nahradí platným a vymahatelným ustanovením, které se co nejvíce blíží platnému nebo vymahatelnému ustanovení. Obsah webové stránky včetně textu, obrázků a grafiky, software je vlastnictvím TEDDY či držitele licencí a je chráněno autorským právem a lze jej tedy použít jen s výslovným písemným souhlasem TEDDY, jiné užité je protiprávní a je zakázáno.

14.2. K řešení jakýchkoli sporů, které mohou vyvstat ohledně platnosti, výkladu, provádění, zrušení těchto VOP a/nebo jednotlivých kupních objednávek, je kompetentní výhradně a bez konkurence jiných soudů Tribunál v Rimini s výslovným a absolutním vzájemným zřeknutím se jakéhokoli jiného tribunálu.

 

&nb