PRIVACY POLICY ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Aktualizovaná verze z 25. května 2018

Společnost Teddy S.p.A. věnuje maximální pozornost důvěrné povaze a ochraně osobních údajů získaných od osob s kterými přišla do styku.

Žádáme proto uživatele těchto webových stránek, aby se nejprve seznámil s celým obsahem tohoto dokumentu, který popisuje postupy a opatření v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Tento dokument má rovněž funkci informativního oznámení ve smyslu článku 13 Nařízení EU 2016/679 a použitelné vnitrostátní právní úpravy v dané oblasti, pro ty, kdo využijí internetových služeb poskytovaných společností Teddy S.p.A.  na adrese www.terranovastyle.com.

 

 

Toto informační oznámení je platné pouze pro tyto internetové stránky, neplatí pro jiné stránky webu, které uživatel navštíví přesměrováním z přítomných odkazů. Teddy S.p.A. nemá žádnou kontrolu nad jinými webovými stránky a nad tím, jak respektují důvěrnost údajů, z tohoto důvodu doporučujeme seznámit se se zásadami ochrany a důvěrnosti u všech subjektů s kterými přijdete do styku předtím, než jim oznámíte své osobní údaje.

 

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je akciová společnost Teddy S.p.A. se sídlem na adrese via Coriano n. 58, Grosrimini, blok 97, 47924, Rimini (RN), tel. +39 0541 301411, fax +39 0541 383430, email help@terranovastyle.com.

 

Zodpovědnost za ochranu osobních údajů

Tam, kde je to uvedeno jsou údaje o zodpovědnosti za ochranu osobních údajů dostupné pro dotčené osoby na základě jednoduché žádosti zaslané e-mailem na adresu help@terranovastyle.com.

 

Způsob a účel zpracování osobních údajů

Údaje o návštěvě stránek

Při používání internetových komunikačních protokolů sbírá náš server některá data o těchto procesech, protože jejich přenos je nutný v protokolové internetové komunikaci. Tyto informace nesouvisí s konkrétními osobami, ale mohly by svou povahou umožnit jejich identifikaci v případě jejich zpracování a propojení s údaji ve vlastnictví třetích stran.

Do této kategorie patří údaje o IP adrese, anebo názvy domén zařízení u uživatele, který se připojil k webovým stránkám, identifikátor URI (Uniform Resource Identifier), který identifikuje zdroj podle požadovaných údajů o čase, žádosti, metodě použité na odeslání požadavku na server, velikosti souboru získané odpovědi, číselném kódu s označením stavu odpovědi dané od serveru (úspešnost, chyba atd.) a dalších parametrů ve vztahu k operačnímu systému a počítačovému prostředí jejich uživatele.

Tyto údaje slouží výhradně na získání anonymních statistických informací o používání stránek a na ověření jejich správného fungování. Pokud není jinak uvedeno v odstavci "Oznamování a přenos dat", se se tyto údaje neposkytují třetím stranám a nejsou jinak šířeny.

 

 

Cookies

"Cookies" jsou malé textové soubory, které vysílá webový server do počítače uživatele s cílem poskytnout serveru informace o návštěvě určité webové stránky, daným uživatelem a případně jiných zpráv, které získává z dostupných parametrů pomocí funkcí přítomných na webové stránce. Cookies dělíme na "dočasné" (session-cookies, jejichž platnost automaticky vyprší po ukončení připojení) a na "trvalé", (které se ukládají na pevný disk, až dokud je uživatel sám nevymaže).

Stránky používají dočasné a trvalé cookies na:

·     anonymní sledování návštěvnosti stránek;

·     vylepšení základních funkcí stránek;

·     personalizaci služeb;

·     další analýzu modelů a provozu na stránkách.

Trvalé cookies, které používáme mohou ukládat osobní identifikační údaje jen tehdy, pokud se uživatel zaregistroval na webových stránkách, anebo pokud potvrdil svůj souhlas s uchováváním osobních identifikačních údajů zadaných na stránkách. V opačným případě náš server rozpozná jen to, že návštěvník s tímto konkrétním souborem cookies se vrátil na stránku.

Pokud není jinak výslovně uvedeno v části "Oznamování a přenos dat"  tyto údaje se nepředávají třetím stranám a nejsou nijak šířené.

Uživatel má v závislosti na používaném webovém prohlížeči možnost zakázat nebo selektivně akceptovat používané soubory cookies. V takovém případě nemůže být návštěva stránek stejně jednoduchá, některé funkce nemusejí být dostupné a některé webové stránky se mohou zobrazit nesprávně.

 

Na přečtení celého informačního oznámení klikněte sem.

 

 

Údaje dobrovolně poskytované uživatelem

Osobní údaje (např. jméno, příjmení, emailová adresa atd.) jsou od uživatele požadovány pouze v případě, že si přeje navázat s námi kontakt anebo pokud chce využít služeb nabízených na našich stránkách. V těchto případech dostane uživatel odpovídající informace, a tam, kde je to potřebné i výzvu na udělení svého souhlasu. Zpracování údajů poskytnutých uživatelem respektuje účely a metody uvedené v tomto informačním oznámení a specifické informace poskytnuté konkrétním případě.

 

Způsob nakládání s osobními údaji

Osobní údaje se zpracovávají manuálně a s využitím informačních nástrojů na účely, pro které byly poskytnuty. Na ochranu proti jejich ztrátě, úniku anebo nedovolenému či nesprávnému použití či neoprávněnému přístupu jsou přijata konkrétní bezpečnostní opatření.

Správcem osobních údajů jsou přímí zaměstnanci akciové společnosti Teddy S.p.A. a fyzické nebo právní subjekty, které na to dostali od společnost pověření a jako správci osobních údajů za ně mají zodpovědnost.

 

Právní rámec

Údaje zpracovávané prostřednictvím těchto webových stránek a služby, které jejich návštěva umožňuje jsou zpracovány na základě souhlasu nebo na základě smluvních dohod.

 

 

Dotčené osoby

Příjemci tohoto zpracování jsou návštěvníci našich webových stránek a uživatelé služeb, které se zde nabízejí, osoby, které mají více než 16 let anebo 18 a více let tam, kde to jednotlivé informační oznámení vyžaduje.

 

Volitelná na povaha poskytování údajů

Uživatel se může svobodně rozhodnout, zda poskytnout nebo neposkytnout svoje osobní údaje společnosti Teddy S.p.A. prostřednictvím těchto webových stránek anebo služeb s nimi spojených. Neposkytnutí těchto údajů ve smyslu jednotlivých informačních údajů předložených uživateli může způsobit znemožnění požadované služby ze strany Teddy S.p.A.

 

Oznamování a přenos dat

Poskytnuté údaje nebudou v žádném případě šířeny ani oznamovány třetím stranám, s výjimkou subjektů, kterých právo na přístup k údajům je dané ze zákona anebo na základě požadavku externích nebo zahraničních orgánů a subjektů, které Teddy SpA využívá za účelem strumentálních nebo doplňkových činností k nabízeným službám a s nimi spojenými výhodami, včetně dodavatelů softwarových řešení, webových aplikací a služeb zálohování poskytovaných prostřednictvím systému cloud computing.

V této souvislosti upozorňujeme, že s poskytováním výše uvedených služeb mohou být tyto údaje přeneseny mimo území EÚ. Společnost Teddy S.p.A. v takovém případě garantuje příslušná bezpečnostní opatření v souladu s ustanovením Nařízení. Podrobně informace si může dotčená strana vyžádat zasláním jednoduché žádosti na e-mailovou adresu help@terranovastyle.com.

 

Doba zpracování údajů

Tam, kde není jinak upraveno informačním oznámením je doba na zpracování osobních údajů omezena na období, ve kterém dotčená osoba bude využívat tyto webové stránky a služby na nich poskytované. V případě odvolání souhlasu budou osobní údaje společností Teddy S.p.A. uchovány pouze jako důkaz plnění vlastních povinností, až do jejich promlčení.

 

Práva dotčených osob

Osoby dotčené správou osobních údajů mohou kdykoliv uplatnit svoje práva, které jí dává zákon ve vztahu k provozovateli ve smyslu článků 15 - 22 Nařízení a příslušných vnitrostátních právních předpisů o zpracování osobních údajů. Mohou zejména:

a)  požádat o zpřístupnění svých osobních údajů a o potvrzení o jejich existenci nebo zrušení a získat o tom zprávu srozumitelnou formou;

b)  získat údaje o původu osobních údajů o účelu a způsobu jejich zpracování; logiky uplatňované v případě zpracování pomocí elektronických nástrojů; identifikační údaje držitele, vedoucích pracovníků a učeného zástupce; subjektu nebo kategorii osob, kterým mohou být osobní údaje oznámeny anebo které se o nich mohou dozvědět, jako jsou jmenování zástupci na území státu a zodpovědní nebo pověření zástupci;

c)  vyžádat si aktualizaci, opravu nebo doplnění údajů a jejich upřesnění;

d)  vyžádat si vymazání zpracovávaných údajů, jejich omezení nebo transformaci do anonymní podoby nebo zablokování těch údajů, kterých uchování není potřebné v souvislosti s účelem jejich získávání nebo následného zpracování;

e)  získat potvrzení o tom, že výše uvedené kroky byly rovněž dány na vědomí subjektům, kterým byly tyto údaje oznámeny anebo šířeny, s výjimkou případů, kdy je takové plnění prokazatelně nemožné anebo by znamenalo použití prostředků, které jsou zjevné nepřiměřené vzhledem ke chráněnému právu;

f)    z oprávněných důvodů vznášet úplné nebo částečné námitky proti zpracování osobních údajů, pokud jsou relevantní z hlediska účelu jejich shromažďovaní a zpracování anebo slouží-li k zasílání reklamních materiálů nebo přímých sdělení na průzkum trhu nebo pro komunikaci komerčního typu.

 

Dotčená osoba má rovněž právo podat stížnost dozorčímu orgánů, kterým je Itálii "Legislativní garant zpracování osobních údajů".

 

Dotčená osoba má rovněž právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.

 

Na uplatnění těchto práv může dotčená osoba kontaktovat přímo Správce osobních údajů písemně na e-mailové adrese: help@terranovastyle.com.


ZASÍLÁNÍ NEWSLETTER A MARKETINGOVÝCH ZPRÁV

Použití osobních údajů k zasílání newsletteru nebo marketingových zpráv je možné pouze se souhlasem uživatele.

 

Pokud chcete přerušit na zasílání newsletter a marketingových zpráv prostřednictvím e-mailu, postupujte podle pokynů v posledním doručeném emailu a nebo zašlete e-mail na adresu help@terranovastyle.com s uvedením: " Trn", jména, příjmení a emailové adresy kterou si přejete vymazat  ze zasílání. Po přijetí vašeho e-mailu vymažeme vaši adresu ze zasílání uvedených zpráv.

 

Pokud chcete přerušit zasílání textových zpráv pošlete z telefonního čísla, pro které chcete přerušit zasílání zpráv smsku  "unsubscribe[ML1] " (bez uvozovek) na číslo +393666369292.


KONTAKTNÍ ÚDAJE

Jakékoliv další informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů vykonávané prostřednictvím této stránky anebo služeb s ní spojených si můžete vyžádat formou jednoduché žádosti na emailové adrese help@terranovastyle.com alebo napísať na adresu Teddy S.p.A., via Coriano n. 58, Grosrimini, blok 97, 47924, Rimini (RN), tel. +39 0541 301411, fax +39 0541 383430.