INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ E-COMMERCE
Aktualizovaná verze z 25. května2018

Ve smyslu a s účinností Nařízení EU 2016/679 článek 13 a použitelné vnitrostátní právní úpravy (dále jen jako Nařízení) v oblasti správy zprávy osobních údajů vydáváme toto informační oznámení jehož smyslem je informovat dotčené osoby o cílech a způsobech používání osobních údajů, které poskytli v rámci ustanovení dokumentu Všeobecné Obchodní Podmínky internetového prodeje, dále jen jako "VOP", který je k dispozici na webových stránkách www.terranovastyle.com.

Tento dokument zahrnuje rovněž obsah tzv. Privacy Policy, který je rovněž k dispozici na webových stránkach www.terranovastyle.com.

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je akciová společnost Teddy S.p.A. se sídlem na adrese via Coriano n. 58, Grosrimini, blok 97, 47924, Rimini (RN), tel. +39 0541 301411, fax +39 0541 383430, email help@terranovastyle.com.

 

Účel správy osobních údajů

Účelem správy osobních údajů je plnění povinností vyplývajících z uzavření smluv, podřízeným podmínkám VOP.

 

Způsob nakládání s osobními údaji

Osobní údaje se zpracovávají manuálně a s využitím informačních nástrojů na účely, pro které byly poskytnuty. Na ochranu proti jejich ztrátě, úniku anebo nedovolenému či nesprávnému použití či neoprávněného přístupu jsou přijata konkrétní bezpečnostní opatření.

Správcem osobních údajů jsou přímí zaměstnanci akciové společnosti Teddy S.p.A. a fyzické nebo právní subjekty, které na to dostali od společnost pověření a jako správci osobních údajů za ně nesou zodpovědnost.

 

Právní rámec

Údaje zpracovávané prostřednictvím těchto webových stránek a služby, které jejich návštěva umožňuje jsou zpracovány na základě souhlasu nebo na základě smluvních dohod.

 

Dotčené osoby

Dotčená osoba je každý plnoletý zákazník společnosti Teddy S.p.A., který nakupuje v e-shopu na stránkách www.terranovastyle.com.

 

Oznamování a přenos dat

Poskytnuté údaje nebudou v žádném případě šířeny ani oznamovány třetím stranám, s výjimkou subjektů, kterých právo na přístup k údajům je dané ze zákona anebo na základě požadavku externích nebo zahraničních orgánů a subjektů, kterých přístup je potřebný  za účelem plnění daňových a účetních povinností v souvislosti s uzavřenou smlouvou, ve smyslu VOB a nebo jinak ve vztahu k poskytovaným službám.

V této souvislosti upozorňujeme, že v souvislosti s poskytováním výše uvedených služeb mohou být tyto údaje přeneseny mimo území EÚ. Společnost Teddy S.p.A. v takovém případě garantuje příslušná bezpečnostní opatření v souladu s ustanovením Nařízení. Podrobně informace si může dotčená osoba vyžádat zasláním jednoduché žádosti na e-mailovou adresu help@terranovastyle.com.

 

Doba zpracování údajů

Doba na zpracování osobních údajů omezena na období, ve kterém dotčená osoba bude využívat tyto webové stránky a služby na nich poskytované. V případě odvolání souhlasu budou osobní údaje společností Teddy S.p.A. uchovány pouze jako důkaz plnění vlastních povinností, až do jejich promlčení.

 

Volitelná povaha poskytovaní údajů

Uživatel se může svobodně rozhodnout, zda poskytnout nebo neposkytnout svoje osobní údaje společnosti Teddy S.p.A., ale neposkytnutí osobních údajů může znemožnit uzavření smlouvy s Teddy S.p.A. uzavřené na základě VOB a plnění z ní vyplývajících povinností.

 

Subjekt zodpovědný za ochranu osobních údajů

Tam, kde je to uvedeno jsou údaje o zodpovědnosti za ochranu osobních údajů dostupné pro zájemce na základě jednoduché žádosti zaslané e-mailem na adresu help@terranovastyle.com.

 

Práva dotčených osob

Osoby dotčené správou osobních údajů mohou kdykoliv uplatnit svoje práva, které jim dává zákon ve vztahu k provozovateli ve smyslu článků 15–22 Nařízení a příslušných vnitrostátních právních předpisů o zpracování osobních údajů. Mohou zejména:

a)   požádat o zpřístupnění svých osobních údajů a o potvrzení o jejich existenci nebo zrušení a získat o tom sdělení podané srozumitelnou formou;

b)   získat údaje o původu osobních údajů o účelu a způsobu jejich zpracování; logiky uplatňované v případě zpracování pomocí elektronických nástrojů; identifikační údaje držitele, vedoucích pracovníků a učeného zástupce; subjektu nebo kategorii osob, kterým mohou být osobní údaje oznámeny anebo které se o nich mohou dozvědět, jako jsou jmenování zástupci na území státu a zodpovědní nebo pověření zástupci;

c)   vyžádat si aktualizaci, opravu nebo doplnění údajů a jejich přenosnost;

d)   vyžádat si vymazání zpracovávaných údajů, jejich omezení nebo transformaci do anonymní podoby nebo zablokování těch údajů, kterých uchování není potřebné v souvislosti s účelem jejich získávání nebo následného zpracování;

e)   získat potvrzení o tom, že výše uvedené kroky byly rovněž dány na vědomí subjektům, kterým byly tyto údaje oznámeny anebo šířeny, s výjimkou případů, kdy je takové plnění prokazatelně nemožné anebo by znamenalo použití prostředků, které jsou zjevné nepřiměřené vzhledem ke chráněnému právu;

f)    z oprávněných důvodů vznášet úplné nebo částečné námitky proti zpracování osobních údajů, pokud jsou relevantní z hlediska účelu jejich shromažďovaní a zpracování anebo slouží-li k zasílání reklamních materiálů nebo přímých sdělení na průzkum trhu nebo pro komunikaci komerčního typu.

 

Dotčená osoba má rovněž právo podat stížnost dozorčímu orgánů, kterým je Itálii "Legislativní garant zpracování osobních údajů".

 

Dotčená osoba má rovněž právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.

 

Na uplatnění těchto práv může dotčená osoba kontaktovat přímo Správce osobních údajů písemně na e-mailové adrese: help@terranovastyle.com.