ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
Актуализирана версия на 25 май 2018

по смисъла и с оглед на прилагането на член 13 от Регламент на ЕС 2016/679 (наричан по-долу “Регламент”) и на националното законодателство, приложимо в областта на обработване на лични данни, настоящата обща информация има за цел да информира заинтересованите страни за целите и методите на използване на предоставените данните при сключване на договори, уредени от Общите условия за продажба онлайн, наричани по-долу “ОУП”, публикувани на интернет страницата на www.terranovastyle.com.

Настоящият документ, също така допълва посоченото в Декларацията за поверителност, публикувана на интернет страницата www.terranovastyle.com

Администратор на личните данни 

Администратор на личните данни е Teddy S.p.A., със седалище via Coriano n. 58, Grosrimini, blocco 97, 47924, Rimini (RN) (ул. Кориано №58, Гросримини, комплекс 97, 47924 Римини), тел . +39 0541 301411, факс +39 0541 383430, имейл help@terranovastyle.com.

Цели на обработване 

Личните данни ще бъдат използвани само и единствено за цели свързани с изпълнение на задълженията, произтичащи от сключването на договори, регламентирани в общите условия за продажба.

Реда и условията за обработка

Данните ще бъдат обработвани, чрез ръчни и компютъризирани инструменти с оглед постигане на целите, за които личните данни са събрани. Ще вземем всички необходими технически и организационни мерки, за да предотвратим загубата на данни, незаконното или неправилното им използване и неоторизиран достъп до тях.

Обработката на данните ще се извършва от служители пряко наети от Teddy S.p.A. и/или от физически или юридически лица специално определени за целта, като администратора или обработващия лични данни.

Правни основания 

Обработката на личните данни, описани в този регламент се извършва, както въз основа на съгласие, така и въз основа на договорни споразумения.

Физически лица, чиито лични данни се обработват

Физическите лица, чиито лични данни ще се обработват са всички пълнолетни клиенти на Teddy S.p.A. които закупуват продукти от сайт за електронна търговия www.terranovastyle.com.

Предоставяне на информация и пренос на данни 

Предоставените данни няма да бъдат в никакъв случай предмет на разпространение и предоставяне на трети лица с изключение на лицата, чието право на достъп до данните е установено от законовите разпоредби или по нареждане на властите, включително външни и/или чуждестранни лица на които информацията е необходима за изпълнение на данъчни или административни задължения или лица, които Teddy S.p.A. делегира за извършване на инструментални и/или спомагателни дейности при изпълнение на задълженията си произтичащи от сключването на договори, регламентирани в ОУП и/или  свързаните с тях предлагани услуги.

Уведомяваме Ви също така, че за осъществяване на гореспоменатите дейности, събраните данни могат да бъдат прехвърлени на сървър, който може да се намира в страни извън ЕС. В този случай, Teddy S.p.A. ще осигури подходящи мерки за сигурност, въз основа на разпоредбите на Регламента. Допълнителна информация може да бъде получена от заинтересованото лице, изпращайки искане по електронен път на следния електронен адрес e-mail help@terranovastyle.com.

Срок на обработка на личните данни

Личните данни ще се обработват толкова време, колкото е необходимо за изпълнение на задълженията произтичащи от сключените договори, регламентирани в ОУП.  Във всеки случай личните Ви данни ще бъдат съхранявани от Teddy S.p.A. до доказване на изпълнението на задълженията и изтичане на давността на същите. 

Доброволен характер на предоставяне на данните

Заинтересованото лице е свободно да реши дали да предостави или не личните си данни на Teddy S.p.A., независимо от това непредоставянето на данни, може да доведе до невъзможност за  сключване или изпълнение на договори, регламентирани в ОУП и/или изпълнение на задълженията, произтичащи от тях от стана на Teddy S.p.A.

Длъжностно лице по защита на данните

Информация свързана с длъжностното лице по защита на данните, може да бъде получена от заинтересованото лице, изпращайки искане по електронен път на следния електронен адрес help@terranovastyle.com.

Права на заинтересованите лица 

Лицето, притежател на личните данни, може по всяко време да упражни дадените му права по отношение на Администратора на лични данни, по смисъла на членове от 15 до 22 от Регламента и в съответствие с националното законодателство, приложимо в областта на обработване на личните данни. По-конкретно има право:

  1. да получи достъп и потвърждение, дали съществуват или не засягащи го лични данни, независимо дали вече са били записани, както и да получи съобщение до него в разбираема форма; 
  2. да получи информация относно източника на личните данни, целите и методите на обработката; логиката приложена към обработката, ако последната се извършва с помощта на електронни средства; право на информираност относно данните, които идентифицират администратора на лични данни, обработчика на данни и неговият представител; получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни или които могат да научат въпросните данни в качеството си на упълномощен представител на територията на страната, обработчик на данни или лице на ръководна длъжност;
  3. да получи актуализиране, коригиране или интегриране на данните;
  4. да поиска заличаване, ограничаване, преобразуването им в анонимна форма или блокиране на обработваните данни, в това число данните, чието съхранение не е необходимо за целите за които са били събрани или обработени впоследствие;
  5. да получи удостоверение, че посочените по-горе операции са представени на вниманието на онези, на които данните са били разкрити или разпространени, освен ако това изискване е невъзможно или включва изразено непропорционално усилие в сравнение с правото, което трябва да бъде защитено;
  6. да възрази в цялост или в частност, на законно основание, срещу обработката на засягащи го лични данни, дори ако те имат значение за целите на събирането им, срещу обработката на засягащи го лични данни, когато тя се извършва с цел изпращане на рекламни материали или директна продажба или за извършване на маркетингови проучвания или търговска комуникация.

Заинтересованото лице, също има право да подаде жалба до регулаторния орган, който в е Италия  "Надзорен орган за защита на личните данни”.

Заинтересованото лице има право, по всяко време, да оттегли дадено от него съгласие за обработка на личните му данни.

За да упражни тези си права, заинтересованото лице може да се обърне директно към администратора на данни на следния електронен адрес e-mail help@terranovastyle.com.