ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Актуализирана версия на 25 май 2018

Teddy S.p.A. обръща особено внимание на поверителността, защитата и сигурност на личните данни на лицата с които влиза в контакт.

Потребителят на този сайт е поканен да посети всички раздели на настоящия документи и да се запознае с начина на управление на сайта и начина на обработване на личните данни.

Настоящият документ, също така изпълнява функцията на регламент, по смисъла на чл.13 от Регламента на ЕС 2016/679 и на националното законодателство, приложимо в областта на обработване на лични данни, за всички онези, които си взаимодействат с уеб услугите на Teddy S.p.A, на адрес www.terranovastyle.com.

Тази декларация е публикувана и е валидна само за този сайт, а не за други сайтове, достъпни за потребителя посредством линкове на сайта. Teddy S.p.A. няма никакъв контрол върху други сайтове, нито върху процедурите, които се прилагат по отношение на защитата на личните данни, следователно Ви препоръчваме да се запознаете с правилата за поверителност на всички субекти с които влизате в контакт, преди да предоставите личната информация.

 

Администратор на личните данни 

Администратор на личните данни е Teddy S.p.A., със седалище via Coriano n. 58, Grosrimini, blocco 97, 47924, Rimini (RN) (ул. Кориано №58, Гросримини, комплекс 97, 47924 Римини), тел. +39 0541 301411, факс +39 0541 383430, имейл адрес help@terranovastyle.com..

 

Длъжностно лице по защита на данните

Информация, свързана с длъжностното лице по защита на данните, може да бъде получена от заинтересованото лице, изпращайки искане по електронен път на следния електронен адрес e-mail help@terranovastyle.com.

 

Видове личните данни и цели на обработка 

Данни за навигация

Компютърните системи и софтуер, участващи при функционирането на този сайт, придобиват по време на нормалната им работа определени данни, чийто трансфер е необходим по подразбиране при използване на интернет протоколите за комуникация. Тази информация,

чрез обработване и асоцииране с данни съхранявани от трети лица може да доведе до идентификация на потребители, но не се събира с тази цел.

Тази категория данни включва IP адреси или имена на домейни на компютри, използвани от потребителите, които се свързват към сайта. Адресите в номерацията на Унифициран ресурсен идентификатор (URI)на исканите ресурси, времето на заявката, метода, използван за подаване на заявка към сървъра, размер на получения в отговор файл, цифров код, показващ състоянието на отговора, даден от сървъра (успех, грешка и т.н.) и други параметри, отнасящи се до операционната система и компютърната среда на потребителя.

Тези данни се използват единствено за получаване на анонимна статистическа информация за използването на сайта и за проверка на правилното му функциониране. С изключение на изрично предвиденотов раздел "комуникация и трансфер на данни", тези данни не се разкриват на трети лица и не се разпространяват.

 

„Бисквитки“

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се съхраняват от браузера на Вашето устройство, които имат за цел да информират сървъра за достъпа на потребителя до тази конкретна уеб страница и евентуална друга информация, която извлича от параметрите на системата посредством функции, които се съдържат в уеб страницата. „Бисквитките“ могат да бъдат "временни" (или сесийни, те се заличават, когато сесията е прекратена) или "постоянни" (те се запазват за срок, посочен в параметрите на "бисквитките" или докато не бъдат отстранени ръчно от потребителя).

Този сайт използва временни и постоянни бисквитки:

  • за анонимно съхранение на т.нар. "състояние на сесията";
  • за да подобри навигацията в сайта;
  • за да персонализира услугите;
  • за да анализира трафика на сайта.

Постоянните бисквитки, които използваме, може да съхраняват личните данни, само ако потребителят се е регистрирал на сайта или е дал съгласие за съхранение на въведените лични данни. В противен случай, нашият сървър разпознава само, че един неидентифициран посетител с тази определена бисквитка е влязъл повторното в сайта.

С изключение на изрично предвиденото в раздел "комуникация и трансфер на данни", тези данни не се разкриват на трети лица и не се разпространяват.

Потребителят може, в зависимост от уеб браузъра, който използва да деактивира  бисквитките или да приеме по селективен начин на използването на същите. В този случай може да има затруднения при сърфиране, някои функции на сайта може да не са на разположение и някои уеб страници могат да бъдат визуализирани неправилно.

 

За да се запознаете с целият текст на декларацията кликнете тук 

 

Данни, доброволно предоставени от потребителя

От потребителя ще се изисква да предостави лични данни (например име, фамилия, имейл адрес и др.), само ако желае да се свържете с нас или да използва услугите, предлагани на нашия сайт. В този случай на потребителя ще бъде предоставена адекватна информация, а в случаите, когато това е необходимо, ще му бъде поискано съгласие. Обработката на данните предоставени от потребителя ще бъде в съответствие с целите и методите посочени в настоящата декларация и съответните регламенти, които ще бъдат предоставени за всеки отделен случай.

 

Реда и условията за обработка

Данните ще бъдат обработвани, чрез ръчни и компютъризирани инструменти с оглед постигане на целите, за които личните данни са събрани. Ще вземем всички необходими технически и организационни мерки, за да предотвратим загубата на данни, незаконното или неправилното им използване и неоторизиран достъп до тях.

Обработката на данните ще се извършва от служители пряко наети от Teddy S.p.A. и/или от физически или юридически лица специално определени за целта, като администратора или обработващия лични данни.

 

Правни основания 

Обработката на личните данни, описани в тази декларация се извършва, както въз основа на съгласие, така и въз основа на договорни споразумения.

 

Физически лица, чиито лични данни се обработват

Физическите лица, чиито лични данни ще се обработват са всички потребители на уебсайта или услугите предлагани от същия, на възраст над 16 години или на/над 18 години, когато това  е предвидено в отлените регламенти.

 

Доброволен характер на предоставяне на данните 

Потребителят е свободен да реши дали да предостави или не личните си данни на Teddy S.p.A. чрез този уеб сайт и/или свързаните с него услуги. Непредоставянето на данните, както е посочено за всеки отделен случай в съответните предоставени на потребителя регламенти, може да доведе до невъзможност от стана на Teddy S.p.A да извърши исканата услуга.

 

Предоставяне на информация и пренос на данни 

Предоставените данни няма да бъдат в никакъв случай предмет на разпространение и предоставяне на трети лица с изключение на лицата, чието право на достъп до данните е установено от законовите разпоредби или по нареждане на властите, включително външни и/или чуждестранни лица, които Teddy S.p.A. делегира за извършване на инструментални и/или спомагателни дейности свързани с  предлаганите услуги, включително доставчиците на софтуерни решения, уеб приложения и услуги за съхранение, чрез изчислителни системи в облака (cloud computing).

Уведомяваме Ви също така, че за осъществяване на гореспоменатите дейности, събраните данни могат да бъдат прехвърлени на сървъри, които може да се намира в страни извън ЕС. В този случай, Teddy S.p.A. ще осигури подходящи мерки за сигурност, въз основа на разпоредбите на Регламента. Допълнителна информация може да бъде получена от заинтересованото лице, изпращайки искане по електронен път на следния електронен адрес e-mail help@terranovastyle.com.

 

Срок на обработка на личните данни

Освен ако не е предвидено друго в отделните регламенти, обработката на лични данни ще се осъществява за целия периода, в който потребителят ще се възползва от този сайт и от услугите предлагани от същият. В случай на оттегляне на съгласието за обработка на личните данни, същите ще се съхраняват от Teddy S.p.A. до доказване на изпълнението на задълженията и изтичане на давността на същите.

 

Права на заинтересованите лица 

Лицето, притежател на личните данни, може по всяко време да упражни дадените му права по отношение на Администратора на лични данни, по смисъла на членове от 15 до 22 от Регламента и в съответствие с националното законодателство, приложимо в областта на обработване на личните данни. По-конкретно има право:

  1. да получи достъп и потвърждение, дали съществуват или не засягащи го лични данни, независимо дали вече са били записани, както и да получи съобщение до него в разбираема форма; 
  2. да получи информация относно източника на личните данни, целите и методите на обработката; логиката приложена към обработката, ако последната се извършва с помощта на електронни средства; право на информираност относно данните, които идентифицират администратора на лични данни, обработчика на данни и неговият представител; получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни или които могат да научат въпросните данни в качеството си на упълномощен представител на територията на страната, обработчик на данни или лице на ръководна длъжност;
  3. да получи актуализиране, коригиране или интегриране на данните;
  4. да поиска заличаване, ограничаване, преобразуването им в анонимни или блокиране на обработваните данни, в това число данните, чието съхранение не е необходимо за целите за които са били събрани или обработени впоследствие;
  5. да получи удостоверение, че посочените по-горе операции са представени на вниманието на онези, на които данните са били разкрити или разпространени, освен ако това изискване е невъзможно или включва изразено непропорционално усилие в сравнение с правото, което трябва да бъде защитено;
  6. да възрази в цялост или в частност, на законно основание, срещу обработката на засягащи го лични данни, дори ако те имат значение за целите на събирането им, срещу обработката на засягащи го лични данни, когато тя се извършва с цел изпращане на рекламни материали или директна продажба или за извършване на маркетингови проучвания или търговска комуникация.

Заинтересованото лице също има право да подаде жалба до регулаторния орган, който в е Италия "Надзорен орган за защита на личните данни”.

Заинтересованото лице има право по всяко време да оттегли дадено от него съгласие за обработка на личните му данни.

За да упражни тези си права заинтересованото лице може да се обърне директно към Администратора на данни на следния електронен адрес: help@terranovastyle.com.


БЮЛЕТИНИ И ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ 

Използването на лични данни за изпращане на бюлетини и/или търговски съобщения, ще се извършва само с изричното съгласието от потребителя.

Ако не желаете да получавате бюлетини и/или търговски съобщения по електронната поща, просто следвайте инструкциите, които се съдържат в последния получен имейл или  изпратете имейл на адрес help@terranovastyle.com посочвайки: " Trn", име, фамилия и имейл адрес, на който желаете да спрете да получавате съобщения. След, като получим на имейла ще Ви изтрием.

За да спрете да получавате SMS, трябва само да изпратите текстово съобщение от номера, на който искате да спрете да получавате SMS с текст „изтрий“ (без кавичките) на следния номер +393666369292.


КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА

Всякаква допълнителна информация, относно обработката на личните Ви данни от този сайт и/или свързаните с него услуги, може да получите, като изпратете имейл на адрес e-mail help@terranovastyle.com или като ни пишете на адрес Teddy S.p.A., via Coriano n. 58, Grosrimini, blocco 97, 47924, Rimini (RN), tel. +39 0541 301411, fax +39 0541 383430 (ул. Кориано №58, Гросримини, комплекс 97, 47924 Римини), тел. +39 0541 301411, факс +39 0541 383430